สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

มูลนิธิพีเอสไอ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำ อ.จะนะ สงขลา

มูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย) เป็นองค์กรสาธารณกุศลไม่หวังผลกำไร ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งจากภายในและภาคนอกประเทศ ในการดำเนินโครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดและกลุ่มสาวประเภทสอง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก มูลนิธิพีเอสไอมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ตลอดจนเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจากระบบบริการของรัฐในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัดของประเทศไทย นอกจากนี้ยังดำเนินการเรื่องการให้ความรู้ผ่านอาสาสมัครและกิจกรรมเชิงรุกในการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยในกลุ่มสาวประเภทสอง พื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี

มูลนิธิพีเอสไอมีความประสงค์จะประกาศรับสมัครผู้มีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะทำงานกับองค์กรในตำแหน่ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

 

ประจำศูนย์โอโซนจะนะ จังหวัดสงขลาบทบาทหน้าที่
• ประเมินสถานการณ์ยาเสพติด การใช้ยา การแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ในพื้นที่
• ประเมินความต้องการของสมาชิกด้านความรู้ ข้อมูลและกิจกรรมที่ต้องการ
• ออกแบบวิธีการประเมินความต้องการด้านความรู้ ข้อมูลและกิจกรรมที่ต้องการของสมาชิกและอาสาสมัคร
• ดำเนินการประเมินความต้องการตามวิธีการที่ได้ออกแบบ
• สรุปรายงานผลการประเมินความต้องการเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทีมทำงาน
• ออกแบบการให้ข้อมูลและกิจกรรมให้ความรู้กิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย ให้มีบรรยากาศที่เป็นมิตร และไว้วางใจ
• ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครและสมาชิกในการวางแผนและออกแบบกิจกรรม
• เป็นวิทยากร หรือผู้ดำเนินการจัดกระบวนการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• ประเมินความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเสนอต่อผู้จัดการศูนย์ เพื่อดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
• วางแผนการดำเนินกิจกรรม ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก
• จัดทำทะเบียนสมาชิก วางระเบียบเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรม และการสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในการมาร่วมกิจกรรม
• ติดตาม หนุนเสริม ให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาสาสมัครและแกนนำอาสาสมัครในการเข้าถึงและให้การดูแลเพื่อนผู้ใช้ยา
• เป็นตัวกลางเชื่อมประสานระหว่างเพื่อนสมาชิก แกนนำสมาชิกและอาสาสมัคร ในการส่งต่อข้อมูลหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำรายงานความคืบหน้าของกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และความต้องการช่วยเหลือเสนอต่อผู้จัดการศูนย์เดือนละครั้ง หรือตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ
• มีความสนใจที่จะทำงานกับผู้ใช้ยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ยา
• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office
• สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
• ถ้าสามารถพูดภาษาถิ่นในพื้นที่ที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการทำงานมาได้ที่ e mail:support@psithailand.org

ภายในวันที่ 15มิถุนายน2557

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org