Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีโครงการ

Back

Organization : ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย พื้นที่ภาคเหนือตอนบน (ศูนย์ประสานล้านนา)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 10 Aug 2018
View : 450

Deadline : 20 / August / 2018

+++ ประกาศรับสมัครงาน 1 อัตรา ด่วน!!!!!!!!! +++

ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (ล้านนา) เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการและอำนวยการ บริหารจัดการเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (ล้านนา) จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ 1) เชียงราย 2) เชียงใหม่ 3) น่าน 4) พะเยา 5) แพร่ 6) แม่ฮ่องสอน 7) ลำปาง และ 8) ลำพูน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับ สำนัก 3 และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

และมีความมุ่งหวังที่จะรับสมัคร ทีมงานเพิ่มเติม 1 อัตรา ได้แก่

1. ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 
ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,000 - 17,000 บาท

2. คุณสมบัติ 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
คุณสมบัติ
1) เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2) จบการศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ในสาขาวิชาบัญชี
3) ประสบการณ์ในการทำงาน ปวส. อย่างน้อย 3 ปี หรือ ปริญญาตรี อย่างน้อย 1 ปี
คุณลักษณะ
1) มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต
3) มีภูมินำเนาในเขตจังหวัดภาคเหนือ หรือสามารถทำงานในพื้นที่ภาคเหนือได้
4) สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
5) สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
6) ไม่มีโรคประจำตัว
บทบาทหน้าที่
1) รักษาเงินสด-ย่อย
2) เบิกจ่ายงบประมาณ
3) จัดทำบัญชีรับ-จ่ายรายวัน
4) ปิดงบประมาณ และกระทบยอดบัญชี
5) จัดทำรายงานการเงินโครงการ
6) ประสานงาน บริหารและจัดการการประชุมและงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมายดำเนินงาน
7) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดำเนินงาน

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ lanna.cocenter@gmail.com
หรือ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย พื้นที่ภาคเหนือตอนบน (ล้านนา)
เลขที่ 196 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081-1659097 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร
1) ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย
2) ประวัติการทำงาน (พร้อมที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ และบุคคลอ้างอิงจากที่ทำงานเดิม)
3) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
8) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

Contact : lanna.cocenter@gmail.com, 0811659097