Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

นักวิจัยและเผยแพร่ข้อมูล

Back

Organization : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 10 Aug 2018
View : 823

Deadline : 31 / August / 2018

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)ก่อเกิดจากฐานการพัฒนางานเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทย ด้วยเห็นว่า การคิดค้นแนวทางการแก้ปัญหาของเกษตรกรและกลุ่มองค์กรชุมชนด้วยระบบเกษตรกรรม ยั่งยืนนั้น ได้พัฒนารูปแบบและแนวคิดในการสร้างการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนบนฐาน นิเวศวัฒนธรรมที่แตกต่าง หลากหลาย และดำเนินไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย ซึ่งอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และแนวคิดในทางเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงความรู้ และทัศนคติของคนในสังคม ทำให้งานเกษตรกรรมยั่งยืนยิ่งทวีความสำคัญ ในขณะเดียวกันก็ต้องการการพัฒนาและยกระดับทั้งด้านความรู้ และการยอมรับจากสาธารณชนและนโยบาย ความรู้ที่จะได้รับการพัฒนา ประยุกต์ใช้นั้นก็ควรดำเนินไปเพื่อสร้างพลังของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในการ แก้ไขปัญหาของตนเอง และสังคม ในขณะที่การยอมรับจากผู้บริโภค และสาธารณชน รวมทั้งระดับนโยบาย จะช่วยยกระดับให้เกษตรกรรมยั่งยืนมีสถานะไม่เพียงเป็นระบบเกษตรกรรมสำหรับ เกษตรกรและชุมชน แต่เชื่อมโยงสู่ระบบอาหารที่จะช่วยสร้างความมั่นคงและอธิปไตยทางอาหาร

 

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ต้องการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง ดังนี้

 1. นักวิจัยและเผยแพร่ข้อมูล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ศึกษาข้อมูลด้านงานวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรกรรมยั่งยืน
 2. วิเคราะห์ข้อมูล/ ย่อยข้อมูลเพื่อสื่อสารสู่สาธารณะ
 3. ประสานงานกับองค์กรภาคีเครือข่ายและเกษตรกรในพื้นที่
 4. ช่วยเหลืองานอื่นๆในองค์กร

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท ด้านงานวิจัย/ เกษตร/ พัฒนาชุมชน/ การจัดการชุมชน/ การพัฒนาที่ยั่งยืน และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน
 3. มีทักษะในการประสานงานดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและสามารถออกแบบย่อยข้อมูล
 5. เป็นผู้เรียนรู้งานได้รวดเร็ว และมีความสามารถในการทำงานกรณีเร่งด่วนได้
 6. ถ้าใช้ภาษาอังกฤษได้จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงานและเอกสารสำคัญ ได้แก่

 1. จดหมายสมัครงาน
 2. CV พร้อมรูปถ่าย
 3. วุฒิการศึกษา/ transcript
 4. สำเนาบัตรประชาชน/ ทะเบียนบ้าน
 5. เอกสารอื่นๆ ถ้ามี

มาที่ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

Email : chiangmai461@hotmail.com   หรือไปรษณีย์มาที่ 3/13 หมู่ 6 ซอยไทรม้า 22 (บางอ้อ 2) ถ.รัตนาธิเบศร์   ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-057-3913

ตั้งตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2561

Contact : chiangmai461@hotmail.com