Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่บริหารงานประชุม (Conference & Meeting Service Officer)

Back

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 11 Jul 2018
View : 1763

Deadline : 17 / July / 2018

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ TIJ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน:

ดำเนินการ และรับผิดชอบการบริหารงานประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนประสานงาน และจัดเตรียมความพร้อมของการประชุมในด้านต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ของการประชุม

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

- ประสานงานจัดเตรียมความพร้อม บริหาร และกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารของสถาบัน คณะอนุกรรมการต่างๆ ทุกคณะ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของสถาบัน เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินการไปได้อย่างเรียบร้อย
- จัดทำหนังสือเชิญประชุม บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เพื่อให้จัดเตรียมความพร้อม และเนื้อหาสาระสำหรับการประชุม
- จัดเตรียมวาระสำหรับการประชุม ตลอดจนประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพือจัดเตรียมเอกสารการประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ และครบถ้วน
- ติดตาม พิจารณา และกลั่นกรองเนื้อหาสาระจากผู้ที่จะนำเสนอในการประชุม เพื่อให้เนื้อหาสาระสอดคล้องกับวาระการประชุมที่กำหนดไว้
- บันทึก และสรุปเนื้อหาสาระประเด็นที่ได้จากการประชุม พร้อมจัดทำ เรีบบเรียง และสรุปรายงานการประชุม ตลอดจนรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นที่สำคัญและความเห็นของมติที่ประชุม
- ติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป
- ติดต่อ ประสานงานกับบุคคล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินการไปได้อย่างเรียบร้อย

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน:

- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานด้านเลขานุการผู้บริหาร งานบริหารงานประชุม อย่างน้อย 1-3 ปี
- มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสรุปประเด็นสำคัญ การเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม
- มีทักษะการติดต่อ สื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนได้ดี

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org ตั้งแต่วันนี้ - 17 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

 

Contact : 02 118 9400 Ext. 117