Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

มูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT) รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง ( 1. เจ้าหน้าที่ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) 2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิ์)

Back

Organization : มูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 10 Jul 2018
View : 2158

Deadline : 15 / August / 2018

 

มูลนิธิพิทักษ์สตรี หรือ Alliance Anti Trafic: AAT เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร  เป็นกลุ่มคนทำงานกลุ่มเล็กๆที่มุ่งมั่นและมีความตั้งใจจริงและทำงานโดยตรงในพื้นที่ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อคุ้มครอง ผู้หญิงและเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์การทารุณกรรม ทางเพศและการค้ามนุษย์ การทำงานของเราครอบคลุมทุกกระบวนการ ทำงานเริ่มจากการป้องกันสู่การคุ้มครองผู้เสียหายจนกระทั่งพัฒนาศักยภาพให้ผู้เสียหายสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้

1. เจ้าหน้าที่ธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise
บทบาทและความรับผิดชอบ  
     1.  ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
     2. ทำงานร่วมกับทีมงานฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อจัดตั้งและดำเนินการหน่วยธุรกิจเพื่อสังคม
     3. ร่วมพัฒนาทางเลือกอาชีพให้กับกลุ่มผู้หญิงและเด็ก
     4. รับผิดชอบจัดการการทำบัญชีการจัดเก็บสินค้าและการกระจายสินค้าสู่กลุ่มลูกค้า
     5. จัดการร้านค้าออนไลน์ (เก็บข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า, การUpdate ผลิตภัณฑ์และโปรโมตสินค้าใหม่ผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์)
     6. พัฒนาเทคนิคและกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดภายในและนอกประเทศ
     7. ประสานงานกับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในชุมชนเพื่อการจัดการกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและตรงความต้องการของลูกค้าและตลาด
     8.  จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลภาคธุรกิจ ที่มีส่วนร่ม และส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง
     
คุณสมบัติผู้สมัคร
การศึกษา
     1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ทักษะ/ความรู้/ความถนัด
     1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการธุรกิจและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนปฏิบัติการ การจัดสรรทรัพยากร เทคนิคการเป็นผู้นำ และการประสานงานบุคคล ชุมชนและทรัพยากร
     2.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคของกิจการเพื่อสังคมและการตลาด
     3.  เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเชิงบวก
     4.  มีความยืดหยุนและพร้อมปฎิบัติงาน กรณีฉุกเฉิน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
     5.  มีความคิดสร้างสรรค์และความเต็มใจที่จะริเริ่มที่จะทำสิ่งที่จำเป็น/สร้างสรรค์ต่อการทำงาน
     6.  สามารถจัดการ วิเคราะห์ สรุปและนำเสนอข้อมูลได้
     7.  เข้าใจและทําตามเรื่องการปกป้องสิทธิเด็กตามนโยบายองค์กร     
     8.  มีความตั้งใจและมีทัศนะคติเชิงบวกต่อการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
     9.  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด-อ่าน-เขียน) ได้ดี

อื่นๆ
     1. สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     2. ไม่จำกัดเรื่องประสบการณ์การทำงาน ขอให้มีใจรักความยุติธรรม และเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่การเรียนรู้


2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิ์
บทบาทและความรับผิดชอบ  
     1. ติดต่อ ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองสิทธิของกลุ่มเป้าหมายที่ถูกละเมิดสิทธิ
     2. จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่กลุ่มเป้าหมายและองค์กรภาคีเครือข่าย
     3. ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายของโครงการด้านกฎหมาย รวมทั้งเป็นผู้ช่วยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย อาทิ การประสานงาน การจัดทำเอกสาร การจัดการประชุม การเป็นทีมวิทยากร ฯลฯ
     4. รับผิดชอบตามคดีที่ได้รับมอบหมาย
     5. เข้าร่วมประชุมด้านกฎหมายตามระยะเวลาที่กำหนด
     6. ลงพื้นที่สำรวจ และจัดเก็บข้อมูล
     7. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายด้านกฎหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 การศึกษา
     1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ทักษะ /ความรู้/ความถนัด
     1. มีทักษะการประสานงานร่วมกับทางหน่วยงานยุติธรรมของรัฐ
     2. มีความยืดหยุนและพร้อมปฎิบัติงาน กรณีฉุกเฉิน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
     3. มีความตั้งใจและมีทัศนะคติเชิงบวกต่อการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
     4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรมแกรม Microsoft Office,การใช้สื่อ Online,และ Mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาษา
     1. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีมาก ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน  
     2. มีทักษะภาษาด้านภาษา หากสามารถสื่อสารภาษาอื่น ๆ ได้เช่น อังกฤษ,พม่า,กะเหรี่ยง,ลาว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ : ชาย

อื่น ๆ    
     1. สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     2. ไม่จำกัดเรื่องประสบการณ์การทำงาน ขอให้มีใจรักความยุติธรรม และเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่การเรียนรู้

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์มาที่ มูลนิธิพิทักษ์สตรี 328/1 สำนักกลางนักเรียนครีสเตียน ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรีเขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400   หรือทาง  E-Mail : prajakkamkum.aat@gmail.com และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นายประจักษ์ คำคุ้ม โทร. 0 2214 5157-8  ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

------------------------------------------------------

Contact : 0897912027 / 0 2214 5157-8