Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัครนักจิตวิทยา 1 ตำแหน่ง

Back

Organization : Doctors without Borders Thailand (DWBT)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 12 Jun 2018
View : 2220

Deadline : 27 / June / 2018

ขอบเขตและความรับผิดชอบ

นักจิตวิทยา

ผู้ที่รับผิดชอบในตำแหน่งงานนี้จะต้องเคารพในหลักการรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ และโครงการ

 

ความเป็นมาของโครงการ

ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) เป็นองค์กรเอกชนในประเทศไทยที่ดำเนินงานด้านการเสริมสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตในประเทศไทย ซึ่ง ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย)  ดำเนินงานด้วยความเป็นกลาง และมีลักษณะการทำงานด้านการแพทย์ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ทางศาสนา การเมือง หรือสิทธิมนุษยชน

ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) ไดเริ่มดำเนินโครงการเพื่อให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่รวมถึงระบบบริการสุขภาพจิตขั้นพื้นฐานและระบบส่งต่อผู้รับบริการอย่างเหมาะสม ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตที่มีอยู่ และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่คนในพื้นที่ผ่านการฝึกอบรมและการให้บริการด้านสุขภาพจิต โดยจะมุ่งให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้หญิงและเด็ก

 ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) เป็นองค์กรทางการแพทย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและศาสนา  อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่ไม่เลือกปฏิบัติในทางศาสนา  เชื้อชาติ ความผูกพันทางการเมือง หรือเพศ

 

1. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

สถานที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ระยะเวลาสัญญา: สัญญาระยะยาว ซึ่งรวมถึงระยะทดลองงานเป็นเวลา 3 เดือน

                                                                      

1.1. โครงสร้างการปฏิบัติงาน

1.2. หลักการและเหตุผลของตำแหน่งงาน

ตำแหน่งนี้จะทำหน้าที่บริการให้การปรึกษาด้านจิตวิทยา และทำงานร่วมกันกับทีมสุขภาพจิต   รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพชุมชน นอกจากนี้จะทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานระหว่างโครงการกับสมาชิกในชุมชนและผู้รับบริการ

1.3. วัตถุประสงค์หลัก/ความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งงาน

  1. ความรับผิดชอบและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
  1. คุณสมบัติผู้สมัคร

การศึกษา: ปริญญาตรีด้านจิตวิทยาคลินิกและจิตวิทยาสาขาอื่นๆ  หากมีประสบการณ์และมีใบประกอบโรคศิลปะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาษา: สามารถใช้ภาษาไทยและภาษามลายูได้ดีทั้งการเขียน การอ่านและการพูด หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์:        มีประสบการณ์ด้านการวินิจฉัยทางคลินิกและการให้การปรึกษาทางจิตวิทยา

ทักษะ:                

ทักษะอื่นๆ : มีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น และสามารถเดินทางในพื้นที่ดำเนินงานของโครงการได้ 

 

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครสามารถส่ง ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป พร้อมระบุบุคคลอ้างอิง 2ท่าน และจดหมายปะหน้าใบสมัคร ไปยังอีเมล์ pattani-admin-fin@dwbthailand.com โดยระบุหัวข้อว่า  “PSYCHOLOGIST”

วันปิดรับสมัคร: 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อกลับ

 

 

Job Profile

Psychologist

 

For this job the person is obliged to respect the confidentiality of the information about beneficiaries, personnel and the programme.

 

BACKGROUND OF THE PROJECT

Doctors without Borders Thailand (DWBT) is a Thai company working to increase access to mental health in Thailand. DWBT is neutral, impartial and is solely medical in nature with no religious, political or human rights objectives.

 

DWBT has started a project to primarily provide mental health services for people affected by the unrest, including basic mental health and physiotherapy services and an appropriate system of referral where needed.  The project is based in Pattani. DWBT is working to strengthen the existing mental health system and to build local capacity through trainings and the provision of mental health services primarily focusing on women and children affected by the unrest.

 

DWBT is a non-political, non-religious medical organisation and does not discriminate based on religion, race, political affiliation or sex.

1. TERMS OF REFERENCES

 

Location:  Southern Provinces

Contract period:   Long term with 3 month probation period

           

 

 

1.2. Justification of the position

The position will be providing services of mental health and work together with mental health team and the community health workers. It also will act as the liaison between the project and the community members and clients.

 

1.3. Main objectives/responsibilities of the position

 

  1. RESPONSIBILITIES AND TASKS

 

Professionals and staff

 

  1. REQUIREMENTS

 

Education:       University degree in psychology, with clinical psychology stream a benefit

                        Preference will be given to licenced clinical psychologists

 

Languages:     Fluency in Thai and Malay for speaking, reading and writing, English an added advantage

 

Experience:     Experience in clinical diagnosis and psychological counselling

 

Skills:              Proven communication and social skills (attentive listening, open attitude,

empathy, respect, sensitivity, patience)

 

Other:                 Dynamic, creative, flexible

                          Willingness and available to travel

 

HOW TO APPLY

To apply, all applicants should please send their CV with 2 references and cover motivation letter under the reference “PSYCHOLOGIST” to pattani-admin-fin@dwbthailand.com Before the 27th June 2018.

Replies will only be sent to short-listed candidates.

 

Contact : pattani-admin-fin@dwbthaialnd.com