Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

หัวหน้างาน

Back

Organization : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 12 Jun 2018
View : 1056

Deadline : 12 / July / 2018

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

__________________

 

ด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก                   เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑  เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงประกาศรับสมัครบุคคล                   เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

หัวหน้างาน      จำนวน ๑ อัตรา

ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

 

(๒)  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

            ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

               ก. คุณสมบัติทั่วไป

                   (๑)  มีสัญชาติไทย

                   (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

                   (๓)  สามารถทำงานให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้เต็มเวลา

                   (๔)  มีวุฒิการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวุฒิการศึกษา หรือคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รวมทั้งเหมาะสมกับงานเฉพาะนั้น ๆ

                   (๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ                    คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ กพฉ. กำหนด

                   (๖)      ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ข. ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๒) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน                   ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฏหมายอื่น

 

 

 

 

 

(๓) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๔) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๕) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

(๖) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฏหมายอื่น

               สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

 

(๓)  การรับสมัครสอบ

            (๓.๑)  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซค์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ www.niems.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑–๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑               ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้

               (๑)  กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน โดยวิธีการพิมพ์เท่านั้น

               (๒)  ผู้สมัครสอบจัดส่งหรือยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ๔ หรือจัดส่งทาง                       E-mail : amika.s@niems.go.th ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์                 ๐๙๑-๕๗๖-๑๘๗๗, ๐๘๙-๐๔๐-๑๖๖๙

               (๓)  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นสมัคร

                   (๓.๑)  Slip เงินเดือน (เดือนสุดท้าย) หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

                     (๓.๒)  สำเนาทะเบียนบ้าน

                     (๓.๓)  สำเนาบัตรประชาชน

                           (๓.๔)  สำเนาวุฒิการศึกษา

                           (๓.๕)  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ติดใบสมัคร)

(๓.๖)  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

(๓.๗)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม                 ซึ่งได้แก่

                       ๑) วัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อ

                       ๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                       ๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

                       ๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง

                      

 

 

๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

            ในการจัดทำสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ใช้กระดาษขนาด A๔ และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาเอกสารถูกต้อง” ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ด้วย

            (๓.๒)  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ                 ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือ                   วุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่จะสมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก                   ตามประกาศรับสมัครดังกล่าวข้างต้น  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ

(๓.๓)  ผู้สมัครจะต้องยื่นหรือแนบเอกสารหลักฐานมาให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร สถาบันจะไม่รับใบสมัครหากยื่นเอกสารต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ

(๓.๔)  ใบสมัครฉบับใดที่มีข้อความไม่ชัดเจน  ไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่ากรณีใด หรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือไม่ยื่นภายในเวลาที่กำหนด สถาบันจะไม่รับพิจารณา

 

(๔)  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ

            สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ที่ www.niems.go.th

 

(๕)  กรอบเนื้อหาและวิธีการสอบแข่งขัน

                 (๕.๑) การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

                 (๕.๒) การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

               ทั้งนี้ จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบเนื้อหาและวิธีการสอบแข่งขันปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒

 

(๖)  เกณฑ์การตัดสิน

                 ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล

 

(๗)  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

                 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าอยู่ใน

 

 

 

ลำดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก

                 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

 

(๘)  การบรรจุและแต่งตั้ง

                 (๘.๑)  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุ แต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้              โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามโครงสร้างเงินเดือนตำแหน่งนั้น

                 (๘.๒)  ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งดังกล่าวต้องทดลองงานหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

 

                                                                   

        ประกาศ ณ วันที่         พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑

 

 

                   เรืออากาศเอก

                                                      (อัจฉริยะ แพงมา)

                                         เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะที่ปฏิบัติตามตำแหน่ง

แนบท้ายประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ลงวันที่          พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

______________________________

 

 

ตำแหน่งหัวหน้างาน  สังกัดสำนักบริหารกลาง   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

งานจัดซื้อ จัดจ้าง การเช่า การแลกเปลี่ยน การโอน งานจ้างที่ปรึกษา งานทะเบียนผู้รับจ้าง งานบริหารคลังพัสดุ งานนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่า การแก้ไขสัญญา แลกเปลี่ยน จำหน่าย การบอกเลิกสัญญา  การงดหรือลดค่าปรับ การคืนหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา               เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและมาตรฐานของพัสดุ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินการในระบบ e-GP  เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุ                 เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาในงานพัสดุ การแก้ไขปัญหาด้านงานพัสดุ รวมถึงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานพัสดุในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐาน และคุณภาพ การจัดทำระบบควบคุมภายใน เพื่อลดปัญหาความเสี่ยงในระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑)  ชายหรือหญิงอายุไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปี

        ๒)  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาบัญชี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขานิติศาสตร์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่องาน 

๓)  มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย ๑๐ ปี และมีประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียงกับตำแหน่งงานที่รับสมัครอย่างน้อย ๕ ปี  

๔)  เคยปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย ไม่น้อยกว่า ๓ ปี (มีหนังสือรับรอง/คำสั่งแต่งตั้ง)

๕)  หากมีประสบการณ์ทำงานด้านพัสดุ หรือมีความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๖)  มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint

๖)  สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในภาวะปกติ เมื่อเกิดภัยพิบัติ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒

กรอบเนื้อหาและวิธีการสอบแข่งขัน

แนบท้ายประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ลงวันที่           พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

        ๑. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)             โดยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย เนื้อหาวิชาที่สอบ ดังนี้

 

ตำแหน่งหัวหน้างาน  สังกัดสำนักบริหารกลาง

               - พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑                  

               - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ

๒. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

    โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์หรือการแสดงวิสัยทัศน์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น รวมถึง     สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง เป็นต้น

 

Contact :