Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการโครงการ , ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ

Back

Organization : สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 10 Jun 2018
View : 1818

Deadline : 8 / July / 2018

ประกาศรับสมัครงาน

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

 

               สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) หรือ                     Inter Mountain Peoples’ Education and Culture in Thailand Association (IMPECT) เป็นองค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา (ชนเผ่าพื้นเมือง) ได้ริเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปลายปี 2534 เน้นการทำงานกับแกนนำชนเผ่าพื้นเมืองและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชนเผ่าพื้นเมือง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติอย่างแท้จริง IMPECT มีเป้าหมายหลักขององค์กรเพื่อสนับสนุนให้ชนเผ่าพื้นเมืองใช้ “มิติคุณค่าทางวัฒนธรรม” เป็นรากฐานในการพัฒนาองค์กร ชุมชน และเครือข่ายตนเอง  ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน 2 ตำแหน่ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 1. เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการโครงการ (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

 

โครงการ              พลังเด็กและเยาวชนร่วมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (CYAP)

พื้นที่ทำงาน         จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงราย น่าน กาญจนบุรี และเพชรบุรี

ระยะเวลา             เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ( 24 เดือน)

 

ลักษณะงาน

 1. ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและงานเทคนิคในการวางแผน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
 2. วิเคราะห์งานเอกสาร และทบทวนวรรณกรรมด้านนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิเด็กและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงทบทวนรายงานสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน และสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
 3. จัดทำรายงานโครงการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. แปลเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นไทย
 5. สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของโครงการและของภาคีองค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

              

 1. 6. จัดกระบวนการถอดบทเรียนประสบการณ์การดำเนินงานโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

              

คุณสมบัติ

 1. 1. เป็นหญิงหรือชาย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. 2. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาศึกษาศาสตร์ พัฒนาสังคม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษและไทยในระดับดีเยี่ยม
 4. 4. มีทักษะในการวางแผนโครงการ และการตรวจสอบรายงาน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้
 5. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการเชิงผลสัมฤทธิ์ (RB-PCM)
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน คนทำงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและปฏิบัติงานตามกรอบเวลาที่กำหนดได้
 7. ยอมรับหลักการทำงานและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเคารพในสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเด็ก ตามนโยบาย            

“การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก” ของสมาคม IMPECT

 1. 8. สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่อง และใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆของ Google และเครือข่ายต่างๆได้ดี
 2. สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ดำเนินงานโครงการที่อยู่ต่างจังหวัด/ห่างไกล/ชายแดน และทำงานในวันหยุดได้

 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 1. เงินเดือน 25,000 - 28,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
 2. มีค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักและอาหาร เมื่อต้องปฏิบัติงานค้างแรมนอกสำนักงาน
 3. มีประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 4. มีรถยนต์ของสำนักงานเอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงาน

 

ช่วงวันและเวลารับสมัคร

               ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยทางโครงการ จะแจ้งวันและเวลาในการสัมภาษณ์ภายหลัง

 

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 1. จดหมายสมัครงาน
 2. ประวัติส่วนตัว

              

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. บทความภาษาอังกฤษนำเสนอถึงสิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการสมัครงานตำแหน่งนี้
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 4. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

 

 

 1. ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

 

โครงการ              “พลังเด็กและเยาวชนร่วมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ” (CYAP)

พื้นที่                    จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ เชียงราย น่าน กาญจนบุรี เพชรบุรี    

ระยะเวลา             เริ่มงานวันที่ 2 กรกฏาคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ( 24 เดือน)

 

ลักษณะงาน

 1. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ ในการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเพื่อจัดเตรียมการดำเนินงาน รวมถึงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ
 2. ร่วมวางแผนงาน แผนงบประมาณ และวางแผนเชิงปฏิบัติการร่วมกับทีมงานโครงการ
 3. จัดการประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุม ประสานงานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การบันทึกการประชุม และการจัดส่งรายงานการประชุม
 4. รวบรวมข้อมูล บันทึกและจัดทำรายงานสรุปผลการสนับสนุนกองทุนที่ริเริ่มโดยกลุ่มเด็กและภาคีองค์กรเครือข่ายฯ รวมทั้งจัดทำรายงานโครงการ
 5. ช่วยประสานงานกับเด็กและเยาวชน ภาคีองค์กร และหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงานของเด็กและเยาวชน
 6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนโครงการร่วมกับภาคีองค์กร

 

คุณสมบัติ

 1. เป็นหญิงหรือชาย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น         
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อประสานงาน และทำงานร่วมกับภาคีองค์กรและเครือข่ายที่ร่วมดำเนินงานโครงการได้ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
 4. สามารถทำงานต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุดได้ รวมถึงสามารถเดินทางเข้าพื้นที่ดำเนินงานโครงการที่อยู่ห่างไกล/ชายแดนได้
 5. มีประสบการณ์การทำงานกับเด็กเปราะบาง และงานพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์

              

 1. มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานอยู่กับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มีทัศนคติเชิงบวกต่องานสิทธิมนุษยชน บทบาทหญิงชาย และความหลากหลายด้านชาติพันธุ์และ ชนเผ่าพื้นเมือง
 3. มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสังคมกับองค์การสาธารณกุศลหรือองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์
 4. ยอมรับหลักการทำงานและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเคารพในสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเด็ก ตามนโยบาย “การปกป้องคุ้มครองเด็ก” ของสมาคม IMPECT
 5. สามารถเริ่มงานได้ทันที

 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 1. เงินเดือน 15,000 บาท (พิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์)
 2. มีค่าเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ยอาหาร เมื่อต้องปฏิบัติงานค้างแรมนอกสำนักงาน
 3. มีประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 4. มีรถยนต์ของสำนักงานอำนวยความสะดวกในการทำงาน

 

เอกสารที่ประกอบการสมัครงาน

 1. จดหมายสมัครงาน
 2. ประวัติส่วนตัว
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. บทความภาษาไทยแสดงถึงแรงจูงใจในการสมัครงานตำแหน่งนี้
 5. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 6. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

 

โหลดใบสมัคร

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อสมัครงานได้ที่

               1) น.ส.ศรัญญา กาตะโล (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร: 097-9218829 อีเมล: sarunya336@gmail.com

               2) น.ส.กัลยา แสงยาอรุณ (เลขานุการกลุ่มงานการศึกษาฯ) โทร: 080-1358619 

                    อีเมล: kanlaya.impect@gmail.com

               ทั้งนี้ท่านสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ได้ที่

                              สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

                              เลขที่ 252 หมู่ 2 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

              

Contact :