Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

สวท รับสมัครผู้ช่วยพยาบาลประจำคลินิกบางเขน 1 ตำแหน่ง

Back

Organization : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 8 Jun 2018
View : 1200

Deadline : 31 / July / 2018

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจสำนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (ประจำคลินิก สวท เวชกรรม บางเขน) จำนวน 1 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้      

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยพยาบาล  ให้การบริการขั้นต้นเกี่ยวกับการพยาบาล ภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาล และแพทย์   

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติงานเวชระเบียน และซักประวัติผู้ป่วย
 2. ช่วยแพทย์และพยาบาลในการตรวจร่างกายผู้ป่วย เตรียมเครื่องมือแพทย์ จัดยา ฉีดยาตามคำสั่งแพทย์
 3. ดูแลห้องพยาบาลให้เรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ
 4. จัดทำรายงานผู้มารับบริการ รายงานการใช้ยาและอุปกรณ์คุมกำเนิด
 5. ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผู้มารับบริการในด้านการวางแผนครอบครัว สุขอนามัย
 6. บันทึกอาการและผลการรักษาให้แพทย์ทราบ
 7. ติดต่อ ประสานงานกับสำนักต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

 1. วุฒิขั้นต่ำประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 2. มีความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว
 3. มีประสบการณ์ในสายงาน
 4. อายุไม่เกิน 45 ปี
 5. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้

สวัสดิการ :  ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล,เงินสะสมเจ้าหน้าที่  และค่าเบี้ยเลี้ยง

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 135 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : info@ppat.or.th  ppat.bkk@gmail.com , Yongyuth26@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่  คลิก

Contact : 0-2941-2320 ต่อ 135info@ppat.or.th ppat.bkk@gmail.com , Yongyuth26@gmail.com