Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

Back

Organization : ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ (Peace Resource Collaborative – PRC)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 5 Jun 2018
View : 3794

Deadline : 30 / June / 2018

ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ (Peace Resource Collaborative – PRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการด้วยความร่วมมือระหว่าง 8 สถาบันทั้งจากจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานีและกรุงเทพฯ ต้องการรับสมัคร "เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ" จำนวน 1 ตำแหน่ง ประจำที่จังหวัดปัตตานี (สำนักงานตั้งอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกด้านที่เกี่ยวกับโครงการของผู้ที่ได้รับทุนย่อย
  2. ช่วยจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพสำหรับผู้ที่ได้รับทุนย่อย
  3. จัดเตรียมคำร้องขอเบิกเงินสำหรับกลุ่มผู้รับทุนย่อยให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินอย่างเป็นระบบ
  4. ติดตามการทำงานของผู้รับทุนย่อยว่ามีการลงบัญชีรายรับ รายจ่าย จัดการใบเสร็จ บันทึกค่าใช้จ่ายทางการเงินทั้งหมด และจัดเก็บเอกสารทางการเงินอย่างเป็นระบบ
  5. ช่วยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เอกสารการสมัคร

  1. ประวัติการทำงาน
  2. หลักฐานการศึกษา

เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

Contact : kanjanamim09@gmail.com/ 093-2514440