Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบตั การ (Operations Associate)

Back

Organization : Fortify Rights
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 13 May 2018
View : 1541

Deadline : 30 / May / 2018

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการ (Operations Associate)

ที่ทำงาน: กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สัญญาจ้างงาน: 1 ปี สามารถต่อสัญญาได้

วันที่เริ่มงาน: จะประกาศอีกครั้งหนึ่ง

ค่าตอบแทน: ทัดเทียมกับหน่วยงานอื่นพร้อมกับสวัสดิการ

 

ภาพรวมขององค์กร

ฟอร์ตี้ฟายไรต์ทำงานเพื่อประกันหลักสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน เราสอบสวนเมื่อเกิดการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสนับสนุนการดำเนินงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ชุมชนที่ได้รับผลกระทบและภาคประชาสังคม เราเชื่อมั่นในความสำคัญของพยานหลักฐานที่ได้มาจากการทำวิจัย เราเชื่อมั่นในพลังของการบอกเล่าความจริงอย่างมียุทธศาสตร์ และความสำคัญของการทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบุคคล ชุมชน และขบวนการที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ฟอร์ตี้ฟายไรต์เป็นหน่วยงานอิสระที่ไม่แสวงหากำไรและตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจดทะเบียนที่สหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์

 

ภาพรวมของตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติงานจะให้ความสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์กับทีมงานทุกภาคส่วนของฟอร์ตี้ฟายไรต์ โดยหนุนเสริมให้เกิดผลกระทบและประสิทธิภาพจากกิจกรรมและการดำเนินงานของฟอร์ตี้ฟายไรต์มากสุด ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติงานจะให้ความสนับสนุนด้านงานบริหารและช่วยเหลือการทำงานของทีมฟอร์ตี้ฟายไรต์ ทั้งในแง่ของการติดตามและประเมินกิจกรรมและผลกระทบของการดำเนินงาน การบำรุงรักษา และการกำกับดูแลทรัพย์สินขององค์กร สนับสนุนการทำบัญชีการเงิน และกระบวนการรายงาน และเข้าร่วมในการประสานงานการทำงานของทีม ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติงานจะขึ้นตรงกับผู้อำนวยการบริหาร และทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกในประเทศต่าง ๆ ของฟอร์ตี้ฟายไรต์ รวมทั้งทีมผู้ชำนาญการด้านสิทธิมนุษยชนและทีมงานที่กรุงเทพฯ

 

ความรับผิดชอบ

 

คุณสมบัติ

 

วิธีสมัคร

            กรุณาสมัครงานโดยส่งอีเมล์พร้อมกับประวัติของท่านและการทำงาน และจดหมายปะหน้ามาที่ fortify.rights@fortifyrights.org โดยเขียนชื่อหัวข้อว่า “OPERATIONS ASSOCIATE”

 

สภาพการทำงาน

จะมีการพูดคุยในรายละเอียดกับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก

 

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์

ฟอร์ตี้ฟายไรต์ต้องการผู้สมัครที่มีความสามารถ และพร้อมจะให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ทัดเทียมกับหน่วยงานอื่น

 

ผู้จ้างงานซึ่งให้โอกาสอย่างเท่าเทียม

ฟอร์ตี้ฟายไรต์เป็นผู้จ้างงานซึ่งให้โอกาสอย่างเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ทั้งนี้เพื่อหนุนเสริมให้เกิดทีมงานที่เข้มแข็งมากสุด และให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้สมัครที่มีความหลากหลาย

 

 

Contact : fortify.rights@fortifyrights.org