Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

นักสังคมสงเคราะห์ภาคสนาม

Back

Organization : องค์การลาแชนเดอเลสปัวร์ (La chaine de l’espoir)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 20 Apr 2018
View : 1652

Deadline : 16 / May / 2018

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ภาคสนาม

                              โปรแกรมการศึกษา   องค์การลาแชนเดอเลสปัวร์ (La chaine de l’espoir)

เลขที่ 175 ม.3 ต.หนองกง อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์

 

องค์การลาแชนเดอเลสปัวร์ (La chaine de l’espoir) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติ  จดทะเบียนที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทองค์กรสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหากำไร และไม่มุ่งหวังทางการเมือง  โดยได้ขออนุญาตเข้ามาดำเนินโครงการในประเทศไทยกว่า 30 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

โปรแกรมการศึกษาขององค์การลาแชนเดอเลสปัวร์  ประเทศไทย ขยายพื้นที่การทำงานด้านจิตสังคม การเข้าถึงการศึกษาทีมีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาที่อยู่ภายใต้โครงการฯ ให้ครอบคลุม ทั้งหมด 57 โรงเรียน ในพื้นที่ 5 อำเภอ คือ นางรอง ชำนิ เฉลิมพระเกียรติ พลับพลาชัย และประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  จึงมีความประสงค์รับนักสังคมสงเคราะห์ภาคสนามเข้ามาร่วมผลักดันและดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับเด็กที่กำลังตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก/ยากจน/เปราะบาง ให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตในชีวิตได้ เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและของสังคมโดยรวม

CDE Thailand กำลังมองหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความกระตือรือร้นและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  มีจิตสาธารณะที่ต้องการสร้างโอกาสที่ดีที่สุดแก่เด็กๆ ในชนบทไทยที่กำลังขาดโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและขาดโอกาสด้านการพัฒนาทักษะชีวิตให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตในสังคมปัจจุบัน  

 

Main objectives of the program:

เปิดรับสมัคร  นักสังคมสงเคราะห์ภาคสนาม  3  ตำแหน่ง

  1. จดหมายสมัครงานแนะนำตัวเอง เรื่อง แรงจูงใจ ทักษะความสามารถและประสบการณ์ที่ตรงกับตำแหน่งรับสมัคร
  2. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงานหรือฝึกประสบการณ์
  3. จดหมายรับรองจากบุคคลอ้างอิง

**เอกสารที่ส่งในวันสัมภาษณ์ คือ ใบตรวจสอบประวัติจากสถานีตำรวจท้องที่(แบบพิมพ์ลายนิ้วมือ)

ส่งเอกสารหมายเลข 1, 2, 3 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาที่  vprosper@chainedelespoir.org และ laong@chainedelespoir.org

หมายเหตุ :  CDE Thailand จะทำการคัดเลือกและนัดสัมภาษณ์โดยไม่รอให้ครบกำหนดเวลาประกาศ และสามารถเลือกวิธีสัมภาษณ์ โดย ทาง skype หรือ เดินทางมาด้วยตัวเอง  หมดเขตภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

Contact :