Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ผู้ประสานงานจังหวัด

Back

Organization : มูลนิธิโอโซน
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 18 Apr 2018
View : 1571

Deadline : 23 / April / 2018

ตำแหน่งงาน    :       ผู้ประสานงานจังหวัด

พื้นที่การทำงาน       :       กรุงเทพมหานคร (1อัตรา)

                       ขอนแก่นและกาฬสินธุ์ (1อัตรา)

อัตราเงินเดือน  :       ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน     :       รายงานตรงต่อผู้ประสานงานโครงการ

บทบาทและหน้าที่การทำงาน

 1. ศึกษาและทำความเข้าใจยุทธศาสร์ของมูลนิธิและกิจกรรมต่างๆของโครงการอย่างละเอียด
 2. กำหนดและแบ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์รวมถึงการคัดเลือกและประเมินผลการทำงาน
 3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานของโครงการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และยุทธศาสตร์ของมูลนิธิ
 4. เป็นตัวแทนของมูลนิธิในการร่วมประชุม แนะนำ/สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร และโครงการกับภาคีในพื้นที่การทำงาน และประสานงานกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่
 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้าของโครงการเป็นรายเดือน
 6. กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดทำรายงานทางด้านการเงินและการจัดเก็บเอกสารต่างๆให้เป็นไปตามแผนงาน และหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนและระเบียบของมูลนิธิด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประสานงานโครงการ

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการทำงานกับผู้ใช้สารเสพติด
 3. มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนภาษาไทย รวมถึงการนำเสนอได้ในระดับที่ดี
 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี
 6. มีทักษะในการบริหารและการแก้ไขปัญหาที่ดีได้

 

 

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ nuttaprapa@ozonefoundation.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 082-7026039 คุณณัฐประภา มูลนิธิโอโซน

หรือสามารถส่งเอกสารการสมัครงานมาได้ที่ มูลนิธิโอโซน (สำนักงานส่วนกลาง) เลขที่ 60 ซอยรัตนาธิเบศร์28 แยก2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยตรงถึงฝ่ายบุคคลได้ถึงวันที่ 23 เมษายน 2561

 

Contact :