Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่โครงการ “Safe Migration: Rights for People on the Move”

Back

Organization : มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 11 Apr 2018
View : 2538

Deadline : 27 / April / 2018

 

มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

รับสมัครงาน

 

ตำแหน่ง:         เจ้าหน้าที่โครงการ  “Safe Migration: Rights for People on the Move”

สำนักงาน:      จังหวัดเชียงราย  (พื้นที่โครงการหลักใน จ. เชียงรายและเชียงใหม่)

ระยะเวลา:         3 ปี  (เต็มเวลา)

 

บทนำ

มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งใช้สิทธิเด็กเป็นฐานในการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ โครงการ Safe Migration: Rights for People on the Move ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการปิดค่ายผู้ลี้ภัย 9 แห่งตามชายแดนไทย-พม่า รวมทั้งแรงงานชาวพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี เป้าหมายของโครงการคือ ส่งเสริมการอพยพที่ปลอดภัยของแรงงาน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ส่งเสริมสิทธิเด็กเคลื่อนย้าย ลดความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์จากการทำงานและทางเพศ อาทิ เช่น การจัดอบรมแก่เด็กและเยาวชนอพยพ ในประเด็นสิทธิเด็ก อันตรายของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การค้ามนุษย์ วิธีในป้องกันตนเอง วิธีการเดินทางอย่างปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็ก และเยาวชน มูลนิธิยังมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทั้งรัฐ เอกชน และองค์กรภาคธุรกิจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อเด็ก และปกป้องคุ้มครองเด็ก

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

คุณสมบัติ

 

ขั้นตอนการสมัคร

ส่งจดหมายสมัครงาน และประวัติการทำงานทางอีเมล์มาที่:  info@ecpatthailand.org (ระบุหัวข้อ และตำแหน่งที่สมัคร) ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ต่อไป

 

หมดเขตรับสมัคร: 27 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น.

Contact :