สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Data Management Specialist & Statistician

ชื่อตำแหน่ง : Data Management Specialist & Statistician

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purposes) :

 1. รับผิดชอบการวางแผนและบริหารจัดการโครงการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
 2. ดำเนินการตรวจสอบ จัดเตรียม คำนวณ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พร้อมจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Key areas of Responsibility) :

 1. Role of Data Management Specialist
  • ออกแบบ สร้าง ติดตาม และปรับปรุง ฐานข้อมูลโครงการ
  • จัดทำ Data dictionary
  • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • ตรวจสอบข้อมูลระหว่าง Register & Database ก่อนออก Query
  • ส่งและติดตาม Query และ Clean data ตาม validation plan จนได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน
  • ประสานงานกับ CRA ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • จัดเตรียมข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 2. Role of statistician
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการคำนวณค่าต่างๆ ตาม Statistical Analysis Plan (SAP) ที่ได้รับมอบหมาย
  • เตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลตาม SAP
  • จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอรายงานผลการศึกษา
  • มีส่วนร่วมในการทำโครงร่างการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทางสถิติ เช่น การคำนวณจำนวนตัวอย่าง, การกำหนด Random list, การกำหนดวิธีทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมรูปแบบคำถามในการเก็บข้อมูล แบบประมวลผล และศึกษาหามาตรฐานทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 3. งานอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ ประจำตำแหน่ง (JOB SPECIFICATION) :

วุฒิการศึกษา (Education Background) 

ระดับการศึกษา  : ปริญญาตรี

สาขาวิชา :  สาธารณะสุขศาสตร์  สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) :

 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล หรือวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติสุขภาพ อย่างน้อย 1 ปี

 

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

E-mail : thanasiri@thaimedresnet.org โทร 0-2940-5181-3 ต่อ 714

Wanpen@thaimedresnet.org โทร 081-989-3797

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org