สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Data management & Biostatistics Manager

 1. ชื่อตำแหน่ง : Data management & Biostatistics Manager

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purposes) :

 1. วางแผนการดำเนินงาน และแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วย DMU
 2. บริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงานด้วยความถูกต้องและตรงตามกำหนดระยะเวลา
 3. เผยแพร่การบริการ DMU แก่บุคคลภายนอก

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Key areas of Responsibility) :

 1. จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีของ DMU ตามนโยบายขององค์กร
 2. บริหารจัดการ และติดตามผลการดำเนินการของข้อมูลโครงการต่างๆให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ถูกต้อง และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
 3. กำกับดูแลในการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ ได้อย่างถูกต้องและเสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กำหนด
 4. เผยแพร่งานบริการ DMU โดยให้คำปรึกษางาน รวมถึงการฝึกอบรมแก่บุคคลภายนอกที่สนใจ
 5. บริหารจัดการ งบประมาณด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
 6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนส่งให้หน่วยงานภายนอก
 7. วางแผน และจัดทำระเบียบการปฏิบัติงาน (SOP) ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 8. ดูแล รับผิดชอบให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 9. ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ใน DMU
 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 11. รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ - เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
3th Fl. National Research Council of Thailand (NRCT),
196 Paholyotin Rd., Chatuchak,Bangkok 10900 THAILAND
Tel: +66(0) 2940 5181-3 Ext.714,Fax: +66(0) 2940 5184

 

 

คุณสมบัติ ประจำตำแหน่ง (JOB SPECIFICATION) :

วุฒิการศึกษา (Education Background) 

ระดับการศึกษา  : ปริญญาตรี ปริญญาโท

สาขาวิชา :  สาธารณะสุขศาสตร์  สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) :

 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล หรือวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติสุขภาพ อย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานโครงการวิจัย อย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์การบริหารคน

 

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

E-mail : thanasiri@thaimedresnet.org โทร 0-2940-5181-3 ต่อ 714

Wanpen@thaimedresnet.org โทร 081-989-3797

 

 

 

 

Contact : thanasiri@thaimedresnet.org,thanasiri_1785@hotmail.com

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org