สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

ผู้ประสานงานวิชาการ / นักวิชาการ

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2550  ภายใต้ปรัชญาที่ว่า ผู้สูงอายุเป็นทุนทางปัญญาที่มีคุณค่าของสังคม การเตรียมความพร้อมในทุกด้าน รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะมีส่วนสำคัญในการเกื้อหนุนให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกกลุ่มวัย เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพ ในตำแหน่ง “ผู้ประสานงานวิชาการ / นักวิชาการ”  จำนวน 1 ตำแหน่ง

               รายละเอียดการปฏิบัติงาน (Job Description)

 1. ทำหน้าที่ประสานงานวิชาการ ในระดับโครงการ/ชุดโครงการ ได้แก่
 • ประสานงานเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาภาพรวม/แผนงานวิจัย โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการชุดโครงการวิจัย
 • ประสานและติดตามงานให้เกิดการดำเนินงานตามแผนของชุดโครงการที่ได้กำหนดไว้
 • ประสานงานเพื่อจัดกระบวนให้เกิดโครงร่างการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแผนงาน
 • ประสานงาน และติดตาม เพื่อให้เกิดการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ติดตามหรือจัดให้เกิดกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ จนโครงการเสร็จสิ้น
 • สนับสนุนให้เกิดกระบวนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งระดับนโยบาย และระดับวิชาการ และระดับประชาชน
 1. บริหารจัดการกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้จัดการ และมูลนิธิ
 2. จัดทำหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดการผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ชุดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์ การบริหารจัดการ
 2. มีประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้และงานวิจัย การประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ปี

ค่าตอบแทน         ตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)

การคัดเลือก

 • คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร
 • นัดหมายสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
 • ประกาศผลภายใน 1 สัปดาห์ภายหลังสัมภาษณ์

ผู้ที่สนใจส่งใบสมัคร พร้อมประวัติส่วนตัวและเอกสารสำคัญ พร้อมรูปถ่าย มาที่

คุณกัลยาณี  ศรีตะพันธ์   มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย  (มส.ผส.)

เลขที่ 1168  ซอยพหลโยธิน 22  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-511-5855 ต่อ 115  โทรสาร 0-2939-2122   E-mail : kanlayanee@thainhf.org

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org