สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน

มูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตากได้ก่อตั้งและจดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้มีสิทธิ ศักดิ์ศรี คุณค่า และได้รับการศึกษาที่มาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมการปกครองและระบอบประชาธิปไตยโดยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและดำเนินการสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักใน 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตก คือ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระ อำเภออุ้มผาง

มูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาที่เด็กได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและเป็นไปอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพลังร่วมชุมชนชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ โครงการ SEEDS (the Socio-community Empowerment through Education for Development and Sustainability, Tak Province, Thai-Myanmar Border)ในพื้นที่อำเภออุ้มผาง อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง รวมจำนวน 9 โรงเรียน กับ 1 ศูนย์การเรียนรู้ ทั้งนี้ได้ความร่วมมือการสนับสนุนทางวิชาการจากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการสนับสนุนงบประมาณจาก Pestalozzi Children’s Foundation ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

พื้นที่ปฏิบัติงาน

5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตก คือ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระ อำเภออุ้มผาง

 

 

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน มีภาระงานดังต่อไปนี้

1.ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ ในการประสานงานผู้ประสานงานโครงการเพื่อจัดกิจกรรม จัดเตรียมและควบคุมวัสดุและอุปกรณ์ของโครงการ

2.ติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รวมถึงการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าประสงค์

3.ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประสานงานของโครงการ ประสานงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ จัดการกับจดหมายและรักษาไฟล์เอกสารโครงการ

4.แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

5.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารที่จะส่งต่อในชื่อโครงการและควบคุมอีเมลขาเข้าและขาออก

6.ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของรัฐและนานาชาติร่วมกับผู้ประสานงานโครงการ

7.ถอดบทเรียนประสบการณ์ดำเนินงานของโครงการร่วมกับผู้ประสานงานโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8.งานประชุม ได้แก่การจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม การบันทึกการประชุม การจัดส่งรายงานการประชุม

9.ปฏิบัติภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามในการดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่เป้าหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ สาขาพัฒนาชุมชน สาขาการศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน

2.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

3.มีทักษะการพูด ฟัง อ่านเขียน เป็นภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

เริ่มปฏิบัติงาน: เดือนเมษายน

ค่าตอบแทน: 18,000 บาท ต่อเดือน

สวัสดิการ: ค่าโทรศัพท์เดือนละ 500 บาท ประกันสังคม เป็นต้น

ระยะเวลาการสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561

วิธีการสมัคร: ให้ผู้สมัครเขียนจดหมายสมัครงาน ซึ่งประกอบด้วย 1.เหตุผลและแรงบันดาลใจในการสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน (เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า) 2.ประวัติส่วนตัว 3.ใบรองผลการเรียนจากสถาบันการศึกษา 4.รายชื่อบุคคลอ้างอิงที่รองรับการทำงาน และสามารถส่งเอกสารมายังE-mail: esdseeds@gmail.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่นางสาวสงกรานต์ หทัยภัสสร ผู้ประสานงานโครงการSEEDS เบอร์โทร: 081-7656317 E-maill: Da_Da_Kan@hotmail.com

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org