Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน

Back

Organization : มูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 8 Mar 2018
View : 2218

Deadline : 25 / March / 2018

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน

มูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตากได้ก่อตั้งและจดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้มีสิทธิ ศักดิ์ศรี คุณค่า และได้รับการศึกษาที่มาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมการปกครองและระบอบประชาธิปไตยโดยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและดำเนินการสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักใน 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตก คือ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระ อำเภออุ้มผาง

มูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาที่เด็กได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและเป็นไปอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพลังร่วมชุมชนชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ โครงการ SEEDS (the Socio-community Empowerment through Education for Development and Sustainability, Tak Province, Thai-Myanmar Border)ในพื้นที่อำเภออุ้มผาง อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง รวมจำนวน 9 โรงเรียน กับ 1 ศูนย์การเรียนรู้ ทั้งนี้ได้ความร่วมมือการสนับสนุนทางวิชาการจากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการสนับสนุนงบประมาณจาก Pestalozzi Children’s Foundation ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

พื้นที่ปฏิบัติงาน

5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตก คือ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระ อำเภออุ้มผาง

 

 

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน มีภาระงานดังต่อไปนี้

1.ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ ในการประสานงานผู้ประสานงานโครงการเพื่อจัดกิจกรรม จัดเตรียมและควบคุมวัสดุและอุปกรณ์ของโครงการ

2.ติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รวมถึงการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าประสงค์

3.ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประสานงานของโครงการ ประสานงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ จัดการกับจดหมายและรักษาไฟล์เอกสารโครงการ

4.แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

5.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารที่จะส่งต่อในชื่อโครงการและควบคุมอีเมลขาเข้าและขาออก

6.ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของรัฐและนานาชาติร่วมกับผู้ประสานงานโครงการ

7.ถอดบทเรียนประสบการณ์ดำเนินงานของโครงการร่วมกับผู้ประสานงานโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8.งานประชุม ได้แก่การจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม การบันทึกการประชุม การจัดส่งรายงานการประชุม

9.ปฏิบัติภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามในการดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่เป้าหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ สาขาพัฒนาชุมชน สาขาการศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน

2.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

3.มีทักษะการพูด ฟัง อ่านเขียน เป็นภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

เริ่มปฏิบัติงาน: เดือนเมษายน

ค่าตอบแทน: 18,000 บาท ต่อเดือน

สวัสดิการ: ค่าโทรศัพท์เดือนละ 500 บาท ประกันสังคม เป็นต้น

ระยะเวลาการสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561

วิธีการสมัคร: ให้ผู้สมัครเขียนจดหมายสมัครงาน ซึ่งประกอบด้วย 1.เหตุผลและแรงบันดาลใจในการสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน (เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า) 2.ประวัติส่วนตัว 3.ใบรองผลการเรียนจากสถาบันการศึกษา 4.รายชื่อบุคคลอ้างอิงที่รองรับการทำงาน และสามารถส่งเอกสารมายังE-mail: esdseeds@gmail.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่นางสาวสงกรานต์ หทัยภัสสร ผู้ประสานงานโครงการSEEDS เบอร์โทร: 081-7656317 E-maill: Da_Da_Kan@hotmail.com

Contact :