Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

Back

Organization : Aways Reading Caravan Association
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 14 Feb 2018
View : 2441

Deadline : 20 / March / 2018

ประกาศรับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ  Always Reading Caravan Association (ARC)

 

สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ Always Reading Caravan Association (ARC) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรไม่ขึ้นตรงกับรัฐบาลและ ไม่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน สำหรับเด็กและผู้ใหญ่รวมไปถึงคนพิการที่อยู่ในเขตชนบท ของประเทศไทย

ภารกิจของสมาคม

1.เพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน

2.เพื่อส่งเสริมโอกาสในการอ่านที่เท่าเทียมกัน จากคนหลากหลายภูมิหลัง

3.เพื่อลดช่องว่างระหว่างเด็กพิการและไม่พิการ โดยกระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กัน

ในขณะนี้สมาคมคาราวานหนอนหนังสือได้มีโครงการ ดังต่อไปนี้ คือ

ห้องสมุดรังไหม : ห้องสมุดชุมชนก่อตั้งขึ้นที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการยืมหนังสือ, ดีวีดี และให้บริการ WIFI โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ได้เลือกอ่าน 
ห้องสมุดเคลื่อนที่ : กิจกรรมเคลื่อนที่โดยใช้รถกระบะ และรถห้องสมุดเคลื่อนที่ บรรทุกหนังสือไปให้ผู้ใช้บริการตามหมู่บ้าน และโรงเรียนต่าง ๆ ภายใน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

จุดบริการหนังสือ : จัดหนังสือประเภทต่างๆไปวางไว้ตามจุดบริการในที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล ธนาคาร คิวรถ เทศบาล ภายใน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 ศูนย์การเรียนรู้ สำหรับเด็กชาติพันธุ์ : เพื่อให้เด็กชาติพันธุ์ ได้มีความรู้พื้นฐานเทียบเท่ากับเด็กพื้นราบ ก่อนเข้าประถม เพื่อลดความไม่เท่าเทียมและลดปัญหาพัฒนาการช้า มี 2 แห่ง คือ

 1.ศูนย์การเรียนรู้บ้านพระอาทิตย์ สำหรับเด็กชาติพันธุ์อาข่า ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยทราย ม.8 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จังหวีดเชียงราย

2.ศูนย์การเรียนรู้ บ้านอมยิ้ม สำหรับเด็กชาติพันธุ์ลีซู ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่แวนน้อย ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

ปัจจุบันนี้ สมาคมมีความประสงค์รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

 

บทบาทหน้าที่ :

            1.ดูแลจัดการหนังสือภายในห้องสมุดประจำ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (ห้องสมุดรังไหม)

2.จัดกิจกรรมและตกแต่งห้องสมุดเพื่อดึงดูดสมาชิก

  1. ส่งเสริม และโฆษณา กิจกรรม รวมถึงความเคลื่อนไหวของห้องสมุดรังไหม

 

คำอธิบายรายละเอียดของงาน

หนังสือ :

 1.สรรหาหนังสือและ ดีวีดีใหม่โดยสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการและความนิยมในตลาด

2.ติดตามข่าวหนังสือและดีวีดีล่าสุด

  1. ซ่อมแซมหนังสือ
  2. คัดแยกและจัดการหนังสือต่างๆ เช่น หนังสือเก่าและเล่มที่ไม่เหมาะสมกับห้องสมุด

กิจกรรม :

 1.วางแผนและจัดกิจกรรมชั่วคราว และนิทรรศการต่างๆ ในห้องสมุดเพื่อเป็นการดึงดูดคนในชุมชนให้เข้ามาห้องสมุดมากขึ้น

2.แนะนำหนังสือทางโซเชียลมีเดีย และตกแต่งตามชั้นหนังสือให้เกิดความน่าสนใจ

 

ประชาสัมพันธ์

  1. ติดต่อประสานงานและสร้างครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านหนังสือ ห้องสมุด องค์กรเกี่ยวกับการศึกษา กลุ่มนักอ่านเป็นต้น

2.แนะนำ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของห้องสมุด ผ่านทางโซเชียลมีเดีย และสื่ออื่น ๆ

คุณสมบัติ:

 

วุฒิการศึกษา:  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

บริเวณที่จะดำเนินงานโครงการ: อ. พร้าว จ. เชียงใหม่

ประเภทงาน: งานประจำ

อัตราเงินเดือน: 8000 – 10000 บาท

สวัสดิการ:

 

ผู้สนใจกรุณาส่ง ประวัติ มาที่ apply@alwaysreadingcaravan.org  หรือติดต่อ ห้องสมุดรังไหม 053-475529

 

Contact : arclibrary2013@gmail.com