สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Project Coordinator

 

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purposes) :

เชื่อมโยงในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ตั้งแต่ สรรหาแหล่งทุน ประสานแหล่งทุนและเครือข่ายวิจัย สร้างกระบวนการพัฒนาโครงการ บริหารโครงการและงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานเอกสารทางวิชาการที่สะท้อนการดำเนินงาน วางแผนผลักงานให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในสาธารณะ เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้เรื่องและเข้าใจตรงกัน รวมถึงการรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ข้อสงสัยที่มาจากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ การช่วยเหลือบุคลากรประจำสถาบันต่างๆ ในการส่งผ่านข้อมูล และงานอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติการที่สถาบัน ทั้งนี้ อาจจำเป็นต้องอาศัยทักษะและความรู้ด้านขั้นพื้นฐานของงานวิจัยทางคลินิก/การแพทย์/สุขภาพ/สาธารณสุข หรืองานพัฒนาโครงสร้างสำหรับรองรับการทำวิจัย และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารโครงการที่ได้รับผิดชอบ เพื่อสร้างความมั่นใจถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความน่าเชื่อถือของผลงานวิจัย

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Key areas of Responsibility) :

  1. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ ภาคีเครือข่าย นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
  2. วางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  3. จัดระบบข้อมูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ระบบการทำงานของโครงการ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าเพื่อรายงานต่อผู้บริหารทราบ โดยเน้นความถูกต้อง เกิดความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง และทันเวลา
  4. ออกแบบกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายโดยมุ่งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรม การเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆในรูปแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสัมมนา เป็นต้น
  5. สรุปรายงาน หรือ สรุปบทเรียนจากการทำงาน รวมถึงการสรุปการประชุมที่รับผิดชอบ
  6. สืบค้น รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆในรูปแบบของฐานข้อมูลที่สามารถแบ่งปันให้เกิดการใช้งานในองค์กรได้
  7. ประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้โครงการเป็นที่รู้จัก
  8. ช่วยงานอื่นๆของสำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ ประจำตำแหน่ง (JOB SPECIFICATION) :

วุฒิการศึกษา (Education Background)  

ระดับการศึกษา  :  ปริญญาตรีขึ้นไป

สาขาวิชา :  สังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ระบาดวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) :

  • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิชาการ การบริหารจัดการโครงการวิจัย/งานวิจัย รวมถึงการจัดงานประชุมเชิงวิชาการ

 

  ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย


 

Contact : E-mail : thanasiri@thaimedresnet.org โทร 0-2940-5181-3 ต่อ 714

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org