Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

Data management & Biostatistics Manager

Back

Organization : มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 14 Feb 2018
View : 1352

Deadline : 13 / March / 2018

 1. ชื่อตำแหน่ง : Data management & Biostatistics Manager

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purposes) :

 1. วางแผนการดำเนินงาน และแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วย DMU
 2. บริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงานด้วยความถูกต้องและตรงตามกำหนดระยะเวลา
 3. เผยแพร่การบริการ DMU แก่บุคคลภายนอก

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Key areas of Responsibility) :

 1. จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีของ DMU ตามนโยบายขององค์กร
 2. บริหารจัดการ และติดตามผลการดำเนินการของข้อมูลโครงการต่างๆให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ถูกต้อง และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
 3. กำกับดูแลในการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ ได้อย่างถูกต้องและเสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กำหนด
 4. เผยแพร่งานบริการ DMU โดยให้คำปรึกษางาน รวมถึงการฝึกอบรมแก่บุคคลภายนอกที่สนใจ
 5. บริหารจัดการ งบประมาณด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
 6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนส่งให้หน่วยงานภายนอก
 7. วางแผน และจัดทำระเบียบการปฏิบัติงาน (SOP) ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 8. ดูแล รับผิดชอบให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 9. ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ใน DMU
 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 11. รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ ประจำตำแหน่ง (JOB SPECIFICATION) :

วุฒิการศึกษา (Education Background) 

ระดับการศึกษา  : ปริญญาตรี ปริญญาโท

สาขาวิชา :  สาธารณะสุขศาสตร์  สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) :

 

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยContact : Wanpen@thaimedresnet.org โทร 081-989-3797