Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

สหทัยมูลนิธิรับนักสังคมสงเคราะห์ 3 ตำแหน่ง

Back

Organization : สหทัยมูลนิธิรับนักสังคมสงเคราะห์
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 13 Feb 2018
View : 1535

Deadline : 28 / February / 2018

สหทัยมูลนิธิรับนักสังคมสงเคราะห์  3 ตำแหน่ง

                  สหทัยมูลนิธิเป็นองค์กรพัฒนาเด็กเอกชน   ก่อตั้งเมื่อปี 2519  ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาตามหลักวิชาการและหลักสิทธิเด็ก  โดยมุ่งที่จะให้เด็กเติบโตอย่างผาสุกในครอบครัว ป้องกันการทอดทิ้งเด็ก ผ่านบริการฟื้นฟูสภาพครอบครัว  ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม  เพื่อให้ครอบครัวได้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม มีบริการรับฝากเลี้ยงในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันการเข้าสู่สถานสงเคราะห์  และบริการครอบครัวบุญธรรมเพื่อป้องกันการเป็นกำพร้า

สถานภาพ                   พนักงานประจำ/เต็มเวลา 

เวลาปฏิบัติงาน     วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00

1.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

โครงการ                     กลุ่มสวัสดิการครอบครัว (1 คน)ครอบครัวอุปถัมภ์ (1 คน)

                               ครอบครัวบุญธรรม(1 คน)                            

 พื้นที่ปฏิบัติงาน            กรุงเทพ 

ระยะเวลาทดลองงาน            4 เดือน

เงินเดือน                   ทดลองงาน 13,740 บาท ผ่านทดลองงาน 15,240 บาท

ลักษณะงาน

นักสังคมสงเคราะห์ประจำกลุ่มงานสวัสดิการครอบครัว  ทำหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัวที่มีวิกฤต เช่น หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม แม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่เด็กมีความเสี่ยงในการถูกปล่อยปละละเลย เด็กที่ถูกทิ้งไว้กับเครือญาติ ฯลฯ   ผ่านบริการให้คำปรึกษารายบุคคล/กระบวนการกลุ่ม ครอบคลุมเรื่อง การวางแผนครอบครัว การจัดการเศรษฐกิจในครัวเรือน การเสริมกำลังใจ ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ  ฯลฯ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจและพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เหมาะกับสภาพของแต่ละครอบครัว

นักสังคมสงเคราะห์ประจำโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ จะทำหน้าที่ติดตามการเลี้ยงดู พัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กผ่านพ่อแม่อุปถัมภ์ ให้คำปรึกษา สนับสนุนพ่อแม่อุปถัมภ์เพื่อให้มีการเลี้ยงดูเด็กอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กแต่ละราย  จัดทำรายงานการเลี้ยงดู พัฒนาการเด็ก เตรียมความพร้อมของเด็กก่อนกลับไปอยู่กับครอบครัวเดิม/ก่อนการดำเนินการยกมอบให้กับครอบครัวบุญธรรม

นักสังคมสงเคราะห์ประจำโครงการครอบครัวบุญธรรม จะทำหน้าที่ติดตาม ศึกษาประวัติ สุขภาพ พัฒนาการของเด็ก  ตลอดจนศึกษาประวัติของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม คัดกรอง และดำเนินการเพื่อให้เด็กมีครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสม ตลอดจนการส่งมอบเด็ก ให้คำปรึกษาตลอดจนสนับสนุนข้อมูลเพื่อการเลี้ยงดูเด็กที่ราบรื่นแก่ครอบครัวผู้ขอ  การติดตามผลการเลี้ยงดู หลังการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ให้เป็นไปตามหลักสวัสดิการเด็ก การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

คุณสมบัติ

 

สนใจส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ที่ development@sahathai.org 

หรือสมัครด้วยตนเองที่ 850/33 ซ.ปรีดี พนมยงค์ 36 ถนนสุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กทม.10110           ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sahathai.org

 

Contact :