สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Clinical Operation & Training Coordinator

 1. ชื่อตำแหน่ง : Clinical Operation & Training Coordinator

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purposes) :

Assist and support the clinical operation and Training Manager to effectively manage the project administration, training and professional development workshops

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Key areas of Responsibility) :

 • สนับสนุนงานโครงการวิจัย งานจัดประชุม และงานเอกสารที่เกี่ยวข้องของแผนก clinical operation ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รับผิดชอบดูแลและวางแผนการ จัดฝึกอบรมร่วมกับหัวหน้าแผนก
 • ดูแลและประสานงานการจัดฝึกอบรมให้กับลูกค้าขององค์กร
 • วางแผน ออกแบบ และร่วมพัฒนาระบบ IT เพื่อนำมาพัฒนางานการฝึกอบรม
 • ประสานงานกับวิทยากรายในและภายนอกเพื่อกำหนดวันอบรม และรายละเอียดคอร์สอบรมต่างๆ
 • ดูแลและติดต่อประสานงานต่างๆ เช่น การจองสถานที่อบรม โรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการอบรม เป็นต้น
 • จัดเตรียมเอกสารฝึกอบรม แบบประเมินผล อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สถานที่ฝึกอบรม พื้นที่ส่วนต้อนรับและ อุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกให้กับวิทยากร ลูกค้า และพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม
 • ต้อนรับลูกค้า ดูแลเรื่องการลงทะเบียนฝึกอบรม หรือผู้ที่มาติดต่อด้วยความสุภาพและเป็นมิตร
 • สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและพิธีกร กล่าวต้อนรับ และแนะนำวิทยากรได้
 • ติดตามการจ่ายเงินค่าจัดอบรมจากลูกค้า
 • ดูแลเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายและสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่งให้หัวหน้าแผนก รวมถึงการประสานงานกับแผนกบัญชีและการเงิน
 • ทำสรุปผลประเมินการจัดอบรมในแต่ละครั้งและแจ้งต่อหัวหน้าแผนกในเวลาที่กำหนด
 • สรุปงานภาพรวมในแต่ละเดือนเพื่อนำเสนอในที่ประชุม
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

 

คุณสมบัติ ประจำตำแหน่ง (JOB SPECIFICATION) :

วุฒิการศึกษา (Education Background)  

ระดับการศึกษา  :  ปริญญาตรีขึ้นไป

สาขาวิชา :  ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีทักษะการประสานงาน/การสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในระดับดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและค้างคืนได้

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) : -

 

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

Contact : E-mail : thanasiri@thaimedresnet.org โทร 0-2940-5181-3 ต่อ 714

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org