สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

นักวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (link รายละเอียดและแบบฟอร์มใบสมัครงาน https://goo.gl/ZShXR6 )

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. บริหารฐานข้อมูลขององค์กรและภาคีเครือข่ายในต่างประเทศที่สนับสนุนกับงาน สสส.
 2. รวบรวมและจัดการฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายนานาชาติ ให้เป็นปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำความรู้มาวิเคราะห์ หาความเชื่อมโยงกับแผน/สำนักเชิงรุกใน สสส. ออกแบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับความต้องการพัฒนายุทธศาสตร์ของสำนักเชิงรุกใน สสส. ได้อย่างเป็นระบบ
 3. ประสานงานและนำโอกาสในการยกระดับงานสู่สากลให้กับสำนักเชิงรุกใน สสส. โดยการวิเคราะห์ สอบถาม เชื่อมโยงงานและกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้อง ตามปัจจัยเสี่ยง หรือตามพื้นที่ และนำเสนอต่อสำนักต่างๆ อยู่เสมอ
 4. สร้างเครือข่ายต่างประเทศ ส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย
 5. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับภาคีในต่างประเทศ สร้างความเข้าใจ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในอนาคต
 6. เป็นตัวกลางในการวางแผนภาพรวมแผนงาน กิจกรรม การประสาน และดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เพื่อการร่วมมือกัน ทั้งการสื่อสาร การเยี่ยมชม การสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ ที่สอดคล้องกับเครือข่ายแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และกับงาน สสส.
 7. ออกแบบ พัฒนา งานวิเทศสัมพันธ์กับภาคีและเครือข่ายเป้าหมาย ในการทำ Collaboration Project การจัดประชุมสัมมนา การประชุมนานาชาติ และการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเป็นผู้ประสานงานในโครงการความร่วมมือระหว่าง สสส. กับองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก-ใต้ (WHO-SEARO)
 8. ให้คำปรึกษา ชี้แจง และตอบปัญหาด้านงานต่างประเทศแก่ผู้สนใจที่ติดต่อเข้ามา (Correspondence) ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร และประสานกับสำนักที่เกี่ยวข้อง
 9. พัฒนา จัดการความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติ ด้านวิเทศสัมพันธ์
 10. พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพระดับสากลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สสส. และเผยแพร่สู่นานาชาติ
 11. นำองค์ความรู้ของภาคีในต่างประเทศ ทั้งนโยบาย แนวทาง กิจกรรม และแผนการต่างๆที่อาจเป็นประโยชน์ต่อ สสส. มาเผยแพร่เป็นฐานข้อมูลภายใน สสส. และนำมาใช้ในการพัฒนางานต่างๆ
 12. เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงข้อมูล และองค์ความรู้ สสส. ให้กับนานาชาติ ส่งเสริมเป้าหมายของสำนักและ สสส. พัฒนา นำเสนอกิจกรรมใหม่ๆ ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง
 13. ออกแบบการสื่อสารและแผนงานการประชาสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์ สสส.
 14. ออกแบบ พัฒนาแผนด้านการสื่อสารของงานวิเทศสัมพันธ์ ในช่องทางสื่อสารต่างๆ กับภาคีเครือข่ายเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ
 15. ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ต่างๆ
 16. รวบรวมและรายงานข้อมูลความก้าวหน้าการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ การจัดประชุมที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการการตลาด และการสื่อสารต่อ สสส. อย่างสม่ำเสมอ
 17. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการเดินทางไปต่างประเทศ ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางการเดินทางไปต่างประเทศขององค์กร
 18. ออกแบบ ประสานงาน และบริหารจัดการ การรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ และ ตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร
 19. งานบริหารจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษและผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีและวิเทศสัมพันธ์

 

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 27-40 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือการใช้ภาษาต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์การทำงานในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ความรู้ และด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงการประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน องค์กรหลายภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ หรือภาคประชาสังคม ทั้งในและนอกประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 4. มีทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดีมาก
 5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และสื่อสารรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office และ การใช้ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่แบบต่างๆ เช่น Internet, email, social network เป็นอย่างดี
 7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ
 10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
 11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

 

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

 

           ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

Contact : recruit@thaihealth.or.th

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org