Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

Back

Organization : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 8 Feb 2018
View : 2362

Deadline : 15 / February / 2018

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการรับสมัคร แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

และเลื่อนการประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

            

 

              ตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ถึงวันที่      ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องปฏิบัติของสถาบัน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแห่งชาติ มีความประสงค์จะขยายกำหนดเวลาการรับสมัคร และแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ และเลื่อนวันประกาศรายชื่อบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน เป็นวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

              

                       ประกาศ ณ วันที่   ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

 

 

                                     เรืออากาศเอก

                                                 (อัจฉริยะ แพงมา)

                                เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะที่ปฏิบัติตามตำแหน่ง

แนบท้ายประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการรับสมัคร แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

และเลื่อนการประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 ลงวันที่       กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

______________________________

 

ตำแหน่งผู้จัดการอัตราที่ ๑  สังกัดสำนักยุทธศาสตร์  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

ปฏิบัติงานด้านการติดตามและประเมินผล ซึ่งตองกํากับ ติดตาม ประเมินผลวิเคราะห์ ตัวชี้วัดแผนหลักและตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงานสูงมาก ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหา                   ที่ซับซ้อน พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล ระบบข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของโครงการ วางแผน สนับสนุนกระบวนการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีคุณภาพ จัดเตรียมคู่มือสำหรับกระบวนการติดตามและประเมินผล พัฒนากระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ติดตามการทำงานระดับพื้นที่ เพื่อการประกันคุณภาพข้อมูล พัฒนาและประยุกต์ใช้กระบวนการเครื่องมือการติดตามและประเมินผล พัฒนาระบบการรายงานที่มีมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อมาใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ พัฒนารูปแบบและเครื่องมือการติดตามและประเมินผลอื่น ๆ                    เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโครงการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑) ชายหรือหญิงอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี

๒) วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่องาน

๓) มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี และมีประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียง        อย่างน้อย ๑๐ ปี

๔) หากมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่องานได้เป็นอย่างดี หรือหากมีประสบการณ์ด้านงานติดตามและประเมินผล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๕) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินในด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผล

๖) มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint

๗) สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในภาวะปกติ เมื่อเกิดภัยพิบัติ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

 

ตำแหน่งผู้จัดการอัตราที่ ๒  สังกัดสำนักประสานการแพทย์ฉุกเฉิน    

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ ซึ่งตองพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบข้อมูลและการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประสานงาน การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิสมาคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดทำและบริหารจัดการแผนงานโครงการ การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ รวมทั้งการติดตามนิเทศงาน ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑) ชายหรือหญิงอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี

๒) วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่องาน

๓) มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี และมีประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียง        อย่างน้อย ๑๐ ปี

๕) หากมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่องานได้เป็นอย่างดี หรือหากมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๖) มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint

๗) หากมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ที่เป็นประโยชน์ต่องานได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๘) สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในภาวะปกติ เมื่อเกิดภัยพิบัติ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

ตำแหน่งหัวหน้างานอัตราที่ ๑  สังกัดสำนักประสานการแพทย์ฉุกเฉิน     

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ ซึ่งตองพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของภาคี อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน การประสานงาน การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน จัดทำและบริหารจัดการแผนงานโครงการ จัดทำ บริหารจัดการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ รวมทั้งการติดตามนิเทศงาน ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑) ชายหรือหญิงอายุไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปี

        ๒) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่องาน    

๓) มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย ๑๐ ปี และมีประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียงกับตำแหน่งงานที่รับสมัครอย่างน้อย ๕ ปี  

๔) หากมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่องานได้เป็นอย่างดี หรือหากมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๕) มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint

๖) หากมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ที่เป็นประโยชน์ต่องานได้เป็นอย่างดี จะได้รับพิจารณา   เป็นพิเศษ

๗) สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในภาวะปกติ เมื่อเกิดภัยพิบัติ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

 

ตำแหน่งหัวหน้างานอัตราที่ ๒  สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และวางแผนการฝึกอบรม ซึ่งต้องรวบรวมข้อมูลและความต้องการ                    เพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรการให้การศึกษาและฝึกอบรม จัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรม                    การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน  จัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ ที่ใช้ในการศึกษาและฝึกอบรม                          ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และเผยแพร่สู่สาธารณะ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและฝึกอบรม                   ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผู้ปฏิบัติการที่ผ่านการศึกษาและฝึกอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ดำเนินการปรับปรุง และพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑) ชายหรือหญิงอายุไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปี

๒) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขานิติศาสตร์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่องาน

๓) มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย ๑๐ ปี และมีประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียงกับตำแหน่งงานที่รับสมัครอย่างน้อย ๕ ปี

๔) มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่องานได้เป็นอย่างดี หรือมีความรู้    ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน หรือมีประสบการณ์เป็นครูฝึกอบรมหลักสูตรด้านการกู้ชีพพื้นฐานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๕) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint

๖) สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในภาวะปกติ เมื่อเกิดภัยพิบัติ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

ตำแหน่งพนักงานอาวุโส  สังกัดสำนักยุทธศาสตร์     

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านการโตตอบหนังสือเปนภาษาตางประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษา                   ตางประเทศ เพื่อใชในการติดตอประสานงานกับองคการระหวางประเทศ ให้คําปรึกษา แนะนํา คนควา วิเคราะห์ วิจัยและแกไขปญหาดานความรวมมือระหวางประเทศแกบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําองคความรูที่ไดเสนอตอหนวยงานและนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ควบคุม กํากับ ดูแลติดตามประเมินผลการดําเนินการตามโครงการความรวมมือกับตางประเทศ เพื่อใหเปนไปตามแผนความรวมมือ และขอตกลง ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์ จัดทำข้อมูลและเผยแพร่ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ของสถาบัน สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือองค์การต่างประเทศด้านวิชาการทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนและอื่น ๆ จัดทำแผนงานวิเทศสัมพันธ์ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อำนวยความสะดวกในการให้บริการ การต้อนรับ และงานพิธีการต่าง ๆ อำนวยการ จัดประชุมคณะทำงาน เปนวิทยากร เผยแพรความรูใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับงานดานตางประเทศ แกบุคคลหรือ    หนวยงาน เพื่อเสริมสรางความเขาใจในการดําเนินโครงการความรวมมือระหวางประเทศ ใหคําแนะนํา                 และชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารทางวิชาการ เพื่อใหบริการดานความรู แกผูสนใจหรือหนวยงานตาง ๆ                            เกิดความเขาใจและนําไปใชประโยชนตอไป และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑) ชายหรือหญิงอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี

๒) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาศิลปศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์                 สาขาศึกษาศาสตร์ (เอกภาษาอังกฤษ) สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่องาน

๓) มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๕ ปี และมีประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียง          อย่างน้อย ๓ ปี

๔) มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ระดับดีมาก โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๗๐๐ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า ๘๐ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ และ IELTS ไม่ต่ำกว่า ๗.๐ และมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่องานได้เป็นอย่างดี หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๕) มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint

๖) สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในภาวะปกติ เมื่อเกิดภัยพิบัติ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

ตำแหน่งพนักงานทั่วไปอัตราที่ ๑  สังกัดสำนักรับรองและกำกับมาตรฐาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านการจัดทำเกณฑ์การคิดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน                จัดทำเกณฑ์คุณลักษณะองค์กรที่จัดการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กำหนดรูปแบบและวิธีการต่ออายุ              จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการระบบการศึกษาต่อเนื่องด้านการการแพทย์ฉุกเฉินและการต่ออายุประกาศนียบัตร  จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาฝึกอบรมและการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยาฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาและฝึกอบรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑) ชายหรือหญิงอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี

        ๒) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่องาน

        ๓) มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย ๓ ปี และมีประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียงกับตำแหน่งงานที่รับสมัครอย่างน้อย ๒ ปี และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินในงานเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

๔) หากมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่องานได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๕) มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint

๖)  สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในภาวะปกติ เมื่อเกิดภัยพิบัติ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

 

ตำแหน่งพนักงานทั่วไปอัตราที่ ๒  สังกัดสำนักรับรองและกำกับมาตรฐาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนบริหารจัดการโครงการ ประสานงานจัดกิจกรรมเยี่ยมสำรวจ                    และรับรองการจัดประชุม การจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสาร จัดทำฐานข้อมูลการทำกิจกรรม              ต่าง ๆ กับสถานพยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆ รวบรวม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและวางแผนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑) ชายหรือหญิงอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี

        ๒) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่องาน

        ๓) มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย ๓ ปี และมีประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียงกับตำแหน่งงานที่รับสมัครอย่างน้อย ๒ ปี และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินในงานเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

๔) หากมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่องานได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๕) มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint

๖)  สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในภาวะปกติ เมื่อเกิดภัยพิบัติ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

ตำแหน่งพนักงานทั่วไปอัตราที่ ๓  สังกัดสำนักสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ทางน้ำ ทางอากาศยาน เบิกจ่ายเงินสนับสนุนงานวิจัย สนับสนุนโครงการให้หน่วยงานต่าง ๆ ตรวจทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขออนุมัติจ่ายค่าชดเชย ดำเนินการด้านการเงินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายทุกรายการ จัดทำรายงานการเงิน จัดเตรียมเอกสารให้ผู้ตรวจสอบบัญชีของโครงการ และจัดทำเอกสารสรุปปิดโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ชี้แจง ให้ข้อมูล ค้นหาเอกสาร ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง                   ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้คำปรึกษา แนะนำ บุคลากร สพฉ. ที่หารือเกี่ยวกับงานการเงินบริหารจัดการประชุมที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑) ชายหรือหญิงอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี

        ๒) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่องาน

        ๓) มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย ๓ ปี และมีประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียงกับตำแหน่งงานที่รับสมัครอย่างน้อย ๒ ปี และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินในงานเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

๔) หากมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่องานได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๕) มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint

๖)  สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในภาวะปกติ เมื่อเกิดภัยพิบัติ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

 

Contact : http://www.niems.go.th/th/View/ContentDetails.aspx?CateId=114&ContentId=25610105034914347

Contact :