Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

สมุห์บัญชี

Back

Organization : มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 7 Feb 2018
View : 2208

Deadline : 31 / March / 2018

รายละเอียดงาน

  1. ประสานให้มีการจัดทำงบประมาณโครงการให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลา
  1. โครงการมีการปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายด้านการเงิน และสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานผู้ให้ทุน
  1.    โครงการมีการควบคุมภายในด้านการเงินที่ดี
  1. ประสาน และ ตรวจเช็ครายการบันทึกบัญชีโครงการให้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง
  1. ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลงานบัญชีโครงการได้ถูกต้อง

Contact : thitinun.k@wvthailand.org