สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

สมุห์บัญชี

รายละเอียดงาน

 1. ประสานให้มีการจัดทำงบประมาณโครงการให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลา
 • จัดทำงบประมาณเพื่อนำเสนอโครงการขอเงินทุนสนับสนุนให้ถูกต้อง และ เหมาะสม
 • โครงการมีการจัดทำ LEAP Budget Template และบันทึกรหัสวิเคราะห์ ครบถ้วนถูกต้อง
 • งบประมาณโครงการ Post ลง SUN ถูกต้อง
 • โครงการได้รับอนุมัติงบประมาณใน PBAS ครบถ้วนถูกต้อง
 • Feedback การแก้ไขผลต่าง งบประมาณใน PBAS และ SUN ให้ถูกต้อง เป็นประจำทุกเดือน
 • โครงการต่างประเทศมีการ Post งบประมาณลง Horizon 3 ครบถ้วนถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณโครงการกับเจ้าหน้าที่บัญชี และ ส่วนงาน Operation ได้
 • จัดทำ Budget Guideline สำหรับโครงการ
 1. โครงการมีการปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายด้านการเงิน และสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานผู้ให้ทุน
 • การเบิกจ่ายเงินและการนำฝากเงินของโครงการเป็นไปตามระเบียบและนโยบาย และสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานผู้ให้ทุน
 • ควบคุมดูแลให้โครงการ มีการเบิกจ่ายภายในกรอบของเงินที่ได้รับ และเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้ทุน
 • ประสานงานกับผู้ให้ทุนในเรื่องการเงินและบัญชีของโครงการ
 • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบบัญชี
 • โครงการมีเงินคงเหลือไม่เกิน 7 วันทำการ (Target Low)
 • โครงการมีการจัดทำและจัดส่งรายงานการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ภายในกำหนดเวลา ตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้ให้ทุน
 • โครงการ Post รายงานใน FFR database และ Finance Attached File ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในกำหนดเวลา
 • Aging Analysis ของโครงการเป็นปัจจุบัน มีการให้เหตุผลรายการที่ติดค้างเกินกำหนดครบถ้วน
 • โครงการดำเนินงานปิดบัญชีประจำปีได้ถูกต้อง ภายในกำหนดเวลา
 1.    โครงการมีการควบคุมภายในด้านการเงินที่ดี
 • มีการลงพื้นที่ตรวจเช็คงานบัญชีครบทุกโครงการตามแผน
 • มีการจัดทำและจัดส่งรายงานการลงพื้นที่ภายใน 5 วันทำการ
 • ประเด็นที่พบเจอจากการลงพื้นที่ และ จากรายงานการตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภายในได้รับการแก้ไขครบถ้วนภายใน 60 วัน
 • โครงการมีการจัดทำ Internal Control Self-Assessment ถูกต้องและจัดส่งภายในกำหนดเวลา
 1. ประสาน และ ตรวจเช็ครายการบันทึกบัญชีโครงการให้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง
 • โครงการมีการบันทึกบัญชี และ T-Code ครบถ้วน ถูกต้อง
 • ตรวจเช็ค T-Code ที่ลงผิดบ่อยๆ และแจ้งส่วนกลางปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน
 • ประสานให้มีการปรับปรุงรายการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องก่อนปิดปีงบประมาณ
 • จัดส่งรายการบันทึกบัญชี และ รายงานสำหรับปิดบัญชีประจำเดือนให้ส่วนกลางครบถ้วน ถูกต้อง ภายในกำหนดเวลา
 1. ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลงานบัญชีโครงการได้ถูกต้อง
 • เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบงานบัญชีที่ถูกต้อง ตามมาตราฐานของหน่วยงานผู้ให้ทุน และ สามารถปฏิบัติงานบัญชีได้ด้วยตนเอง
 • สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบงานบัญชีโครงการกับส่วนงานอื่น โดยเฉพาะ Operation ได้
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีโครงการให้ส่วนงาน Operation และหน่วยงานผู้ให้ทุน ได้ถูกต้อง
 • สามารถนำเสนองานบัญชีโครงการให้กับส่วนงานอื่นได้

Contact : thitinun.k@wvthailand.org

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org