Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ทีมวิทยากรกระบวนการ เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้

Back

Organization : ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 12 Jan 2018
View : 2284

Deadline : 12 / February / 2018

 

 

ทีมวิทยากรกระบวนการ เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ "ค่ายผู้นำคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม"

Facilitator team for conducting learning course of “Youth Leaders Camp”

------------------------------------------------------

Term of Reference

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม (Youth Leaders Camp)

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.)

 

1. ความเป็นมา:
ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) ได้ดำเนินการโครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพในชื่อว่า“โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคม (Civil Society Partnerships Project – CSPP) ด้วยการสนับสนุนทุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ USAID (ตั้งแต่ตุลาคม 2557 – กันยายน 2561) โดยมีวัตถุประสงค์หลักสองประการ  1) คือการพัฒนาศักยภาพองค์กรประชาสังคมในประเทศไทยให้มีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการโครงการ/องค์กรภาคประชาสังคม 2) ขยายพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านพื้นที่สาธารณะ  
ในการจัดค่ายผู้นำคนรุ่นใหม่ในครั้งนี้ มีหลักการและเหตุผลดังนี้
การแก้ไขปัญหาสังคม ต้องการพลังจากคนรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นพลัง “คนหนุ่มสาว” ที่จะแบกรับและขับเคลื่อนสังคมไปสู่ข้างหน้า ในฐานะ “ผู้นำรุ่นใหม่ภาคประชาสังคม”  การเติมพลังความมุ่งมั่นสู่คนรุ่นใหม่ให้มี “จิตสาธารณะ” รับใช้สังคม จึงเป็นภารกิจของคนรุ่นผู้นำประชาสังคมรุ่นปัจจุบัน( CSO Leaders) ได้ช่วยกันพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นในอนาคต (Future Leaders)ให้มีคุณภาพและเป็นพลังสำคัญของสังคม  
การพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการเรียนรู้ในโครงการนี้จะเน้นเนื้อหาการสร้างสำนึกจิตสาธารณะ  ควบคู่ไปกับเรียนรู้ปัญหาของโลกและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และมีส่วนร่วมในการคิด-เขียน-แลกเปลี่ยน-สรุป  และการสื่อสารที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
ทางศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ (ศปส.)  จึงได้มีการเชิญชวนคนรุ่นใหม่ในภาคประชาสังคม สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ และจะได้รับการคัดเลือกไม่เกิน 40 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งเรียนรู้ แนวคิดการพัฒนา โลก สังคม และชุมชน และมีแนวทางร่วมกันในการในการทำงานเพื่อสังคมต่อไป ในวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ในจังหวัดขอนแก่น

2. วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้สามารถ

เรียนรู้อุดมการณ์ จิตอาสาและ มีภาวะผู้นำที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคม

เรียนรู้แนวคิดและการพัฒนาของโลก สังคม และท้องถิ่นของตนเอง

เรียนรู้การพูด การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

เรียนรู้เพื่อนมิตรและสร้างเครือข่ายทางสังคม หนุนช่วยซึ่งกันและกัน

3. กระบวนการ/เนื้อหาที่จำเป็นในการฝึกอบรม:

หัวข้อการเรียนรู้

ภาพรวมของเนื้อหาสาระ

จำนวนระยะเวลา

การรู้จักตนเอง เข้าใจคนอื่น

รู้จักตนเอง เข้าใจคนอื่น เคารพคนอื่น สร้างเพื่อนมิตรในการเรียนรู้ร่วมกัน”

 

วงสนทนาสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกา เป้าหมาย และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสทำความรู้จักตัวเองและผู้อื่นให้มากขึ้น สามารถมองเห็นสภาพปัญหา และความหลากหลายของสังคม เกิดความเคารพต่อผู้อื่น และสามารถตั้งคำถามที่ลงลึกต่อตนเอง และความหมายของชีวิต เห็นความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ

1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนรู้โลกและสังคม

วิเคราะห์โลกา (ภิวัตน์) เข้าถึงการพัฒนา และจัดการด้วยสันติวิธี”

 

ทำความเข้าใจ ความเข้าใจสถานการณ์โลก และโครงสร้างทางสังคม การเปลี่ยนผ่าน ผลกระทบทางสังคมและชุมชน มองเห็นรากเหง้าของปัญหาและได้เรียนรู้การจัดการปัญหาความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม

1 วัน

 

เรียนรู้เพื่อนมิตรจิตอาสาพัฒนาสังคม

เรียนรู้เพื่อนมิตรจิตอาสา ภาคชุมชน ประชาสังคมผู้นำพาสังคมสู่การเปลี่ยนแปลง”

 

คนรุ่นใหม่จะได้ ลงไปสัมผัสกับองค์กรภาคประชาสังคม ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้นำประชาสังคมและพื้นที่ (Area)หรือประเด็น (Issue) ทำงานของเขา เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรม คนไร้บ้าน เอชไอวี เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ เป็นต้น และพื้นที่เหล่านี้เป็นสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้ออกไปรับใช้สังคม

 

1 วัน

 

การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

สื่อสารด้วยการสร้างสรรค์ด้วยศิลปะและนวัตกรรมนำสู่การเปลี่ยนแปลง”

เปิดโอกาสให้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์ที่ตนเองถนัด ทั้งการพูด เล่าเรื่อง รวมทั้งเรื่องละคร เกม บทบาทสมมุติ การสื่อสารผ่าน Social Media ฯลฯ และวางแผนการสื่อสาร

1 วัน

 

ถอดความรู้และสู่การเปลี่ยนแปลง

ถอดบทเรียนการเรียนรู้ บทเรียนชีวิตรวมหมู่ และวางแผนสื่อสารให้เพื่อนและสังคม”

 

ทบทวนแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน และสะท้อนความคิดคิดเห็นให้ทีมผู้จัดได้ทบทวนกระบวนเรียนรู้ เพื่อการออกแบบให้สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่ในอนาคต

1 วัน

 

 

หัวข้อการเรียนรู้ ภาพรวมของเนื้อหาสาระสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการปรึกษาและตกลงระหว่างวิทยากรและ ศปส.

4. ขอบเขตและรายละเอียดของงาน:

1) ก่อนการเริ่มดำเนินการจัดการเรียนรู้ “ค่ายผู้นำคนรุ่นใหม่”

ผู้สมัครได้ยอมรับ TOR และส่งข้อเสนอโครงการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กำหนดการ งบประมาณ และประวัติของวิทยากร

ทีมวิทยากรได้พบกับทีม ศปส. เพื่อที่จะรับฟังและแลกเปลี่ยนความคาดหวังและความต้องการการเรียนรู้

ทีมวิทยากรได้ออกแบบการฝึกอบรม วางเนื้อหา แผนการฝึกอบรมเพื่อที่จะใช้ตลอดการจัดการเรียนรู้

2) ระหว่างการดำเนินการ

ทีมวิทยากรดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด

ทีมวิทยากรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และดำเนินการประเมินความรู้ ทักษะ ทัศนคติ

หลังการจัดการเรียนรู้

ทีมวิทยากรได้ประชุมสรุปกับทีมฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่ CSPP อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนและให้ข้อเสนอแนะอันสืบเนื่องมาจาการฝึกอบรม

เขียนสรุปรายงานและเสนอต่อทีม ศปส.

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีการตรวจตราและอนุมัติโดย ศปส.

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

1) ศปส. จะได้รับหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มีแผนการเรียนรู้ เนื้อหา กำหนดการ และได้รับการพัฒนาและแลกเปลี่ยนกับทีม ศปส.ก่อนที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อย 2 สัปดาห์

2) วัสดุ อุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดการเรียนรู้ ทั้ง สไลด์ที่วิทยากรนำเสนอ บันทึก และเอกสารประกอบจะถูกส่งมอบให้กับ ศปส.ทันที เมื่อการฝึกอบรมสิ้นสุดลง

3) รายงานการจัดการเรียนรู้ จะถูกส่งมอบให้กับ ศปส. เมื่อการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดลงไปแล้วภายใน2 สัปดาห์

6. กรอบเวลา:

การจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้คาดว่าจะจัดเป็นหลักสูตร 5 วันในวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ในเขตเมือง จังหวัดขอนแก่น

สำหรับวันเวลาในการเตรียมการ ศปส.จะปรึกษาและตกลงกับทีมวิทยากร

7. คุณสมบัติของทีมวิทยากร:

องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรที่เป็นนิติบุคคล บริษัท สามารถยื่นสมัครได้

วิทยากรมีประสบการณ์การในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและผ่านประสบการณ์ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ การพัฒนาผู้นำระดับเยาวชน และผู้นำภาคประชาสังคม

สามารถเขียนรายงานการจัดการเรียนรู้ได้ดี

8. ส่งข้อเสนอ/โครงการ:

ถ้ามีความสนใจ กรุณาส่งใบเสนอโครงการ มาที่ ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ภายในวัน 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเอกสาร 4 ส่วนสำคัญ 1) จดหมายแสดงความสนใจ 2) ร่างโครงการจัดการเรียนรู้และกำหนดการ หรือ ตัวอย่างที่เคยจัดกระบวนการเรียนรู้มาแล้ว 3) ประวัติทีมวิทยากร 4) เสนอราคา

โดยส่งตรงถึง คุณสุไพลิน ทรัพย์พูนผล, Operations Manager,

อีเมล supailin.csnm@gmail.com

 

Contact :