สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

เภสัชกรวิจัย (Pharmacist)

ตำแหน่ง:           เภสัชกรวิจัย (Pharmacist)

หน่วยงาน:        หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ทีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการยาโครงการวิจัย และควบคุมให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานนั้น ๆ
 2. ควบคุม และดูแลคลังยาโครงการวิจัย ให้ได้ตามมาตรฐานของแนวทางการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (GCP)
 3. ประสานงานไปยังผู้ให้ทุน เพื่อทำการเบิกยาโครงการวิจัย หรือประสานงานกับบริษัทยา เพื่อทำการจัดซื้อยาโครงการวิจัย เพื่อให้มียาเพียงพอต่อการจ่าย
 4. จัดทำรายงานยอดยาโครงการวิจัยคงเหลือประจำเดือน และเสนอผู้บังคับบัญชา
 5. จัดยาและจ่ายยาให้กับอาสาสมัครของโครงการวิจัย และให้กับองค์กรชุมชนที่เป็นเครือข่ายของแต่ละงานวิจัย
 6. ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเภสัชกร รวมถึงช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาต้านไวรัสเอชไอวี
 7. ให้คำปรึกษาแก่อาสาสมัครของโครงการวิจัย แพทย์ และพยาบาล ทั้งทางวาจา โทรศัพท์ และอีเมล์
 8. ทำการประเมินคุณภาพของการบริหารจัดการยาโครงการวิจัย กับองค์กรชุมชนที่เป็นเครือข่ายของแต่ละงานวิจัย และทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
 9. ประสานงานกับบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน ทั้งในและนอกประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาวิจัย เพื่อให้สามารถดำเนินงานโครงการวิจัยได้อย่างราบรื่น
 10. เข้าร่วมประชุมวิชาการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยเฉพาะทางด้านงานวิจัย
 11. เป็นวิทยากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ให้กับบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน

 

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง
 2. วุฒิการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณทิต
 3. มีประสบการณ์การทำงาน ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 4. มีประสบการณ์ด้านการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

 

หากท่านสนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ไฟล์เอกสารประวัติการทำงาน (2) ไฟล์รูปถ่ายปัจจุบัน และ (3) อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายังอีเมล  sukanya.y@trcarc.org (สุกัญญา อยู่ชูชัยมงคล  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์  หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 หรือจนกว่าจะได้บุคลากรที่เหมาะสม

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างต้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 253 0996 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org