Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

นักชีวสถิติ (Biostatistician)

Back

Organization : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 4 Dec 2017
View : 2065

Deadline : 4 / January / 2018

 

ตำแหน่ง:           นักชีวสถิติ (Biostatistician)

หน่วยงาน:        หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ขอบเขตงาน:

ตำแหน่ง “นักชีวสถิติ (Biostatistician)” เป็นตำแหน่งงานประเภททำงานเต็มเวลา (Full-time) ของหน่วยพรีเวนชั่น ภายใต้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ตำแหน่งนี้มีขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทีมวิจัยโครงการ โดยทำการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และประสานการทำงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมกับเสนอแนวคิด ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย เช่น การออกแบบรูปแบบงานวิจัย การวางแผนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิธีทางสถิติสำหรับงานวิจัยทางการแพทย์

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงร่างการวิจัย เช่น การกำหนดรูปแบบการวิจัย การคำนวณขนาดตัวอย่างและเลือกกลุ่มตัวอย่าง การกำหนดตัวแปรและวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบแผนวิธีทางสถิติสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 2. จัดทำ Statistical Analysis Plan (SAP) และวิเคราะห์ข้อมูลตาม SAP รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Clean data & validation) ตามตรรกะทางสถิติ
 3. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอรายงานผลการศึกษา
 4. วางแผนการทำงาน หรือประสานงานด้านข้อมูลและสถิติร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 5. ให้คำปรึกษาแนะนำในงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางสถิติแก่เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ขึ้นไป สาขาชีวสถิติ  สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. สามารถใช้โปรแกรมทางสถิติ เช่น SPSS, STATA, R, SAS ได้เป็นอย่างดี
 4. มีความสามารถในการใช้งาน MS office (Microsoft word, excel, power point)
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ และการประสานงานที่ดี
 6. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

หากท่านสนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้ (1) ไฟล์เอกสารประวัติการทำงาน (2) ไฟล์รูปถ่ายปัจจุบัน และ (3) อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายังอีเมล  sukanya.y@trcarc.org (สุกัญญา อยู่ชูชัยมงคล  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์  หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 หรือจนกว่าจะได้บุคลากรที่เหมาะสม

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างต้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 253 0996 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

 

 

 

Contact :