Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

นักสังคมสงเคราะห์

Back

Organization : มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 2 Dec 2017
View : 2311

Deadline : 1 / January / 2018

นักสังคมสงเคราะห์

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- สร้างเครือข่ายการทำงานด้านเด็ก (Advocacy)

- ติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการเด็ก

- ติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการครอบครัว

- รับผิดชอบพัฒนาเด็กทางด้านวิชาการและทักษะชีวิต

- ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ที่หมู่บ้านเด็กในเรื่องของการพัฒนาเด็ก

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ หรือคณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

- มีประสบการณ์ในการทำงานอยางน้อย 3 ปี

- สื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

- หากเคยทำงานด้าน NGO เกี่ยวกับเด็กและครอบครัวมาก่อน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีใบประกอบวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง

Contact :