Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่โปรแกรมการเลี้ยงดูเด็กฯ อาวุโส

Back

Organization : มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 2 Dec 2017
View : 1818

Deadline : 1 / January / 2018

เจ้าหน้าที่โปรแกรมการเลี้ยงดูเด็กฯ อาวุโส

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ติดตาม กำกับดูแลงานการศึกษาของเด็กและเยาวชน รวมถึงการมีงานทำของเด็กและเยาวชน

- ศึกษาพฤติกรรมเด็ก ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็ก

- แก้ไข ส่งเสริมสุขภาพของเด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

- ให้คำแนะนำแก่แม่ และเจ้าหน้าที่ในการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ

- ติดตามและอัพเดทฐานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา

 

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ สาขาสังคมศาสตร์ หรือประสบการณ์ทำงาน NGO

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ดี

- มีประสบการณ์ในการทำงาน NGO เกี่ยวกับเด็กและครอบครัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Contact :