สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Psychologist (Based in Pattani)

Psychologist

For this job the person is obliged to respect the confidentiality of the information about beneficiaries, personnel and the programme.

BACKGROUND OF THE PROJECT

 

Doctors without Borders Thailand (DWBT) is a Thai company working to increase access to mental health in Thailand. DWBT is neutral, impartial and is solely medical in nature with no religious, political or human rights objectives.

 

DWBT is starting a project to primarily provide mental health services for victims of violence, including basic mental health and physiotherapy services and an appropriate system of referral where needed.  The project is expected to be based in Pattani. DWBT will work to strengthen the existing mental health system and to build local capacity through trainings and the provision of mental health services primarily focusing on women and children affected by the conflict.

 

DWBT is a non-political, non-religious medical organisation and does not discriminate based on religion, race, political affiliation or sex.

 

1. TERMS OF REFERENCES

 

Location: Southern Provinces

Contract period:   Long term with 3 month probation period   

           

 • Organogram

 

  1.  
  • Hierarchically, under Project Coordinator and
 • Functionally, under Mental Health Supervisor1.2. Justification of the position 
 • 1.3. Main objectives/responsibilities of the position
 • The position will supervise the councillors (and the social workers), and the community health workers. Will act as the liaison between the project and the community members and clients.
 •  

 

 • Perform the mental health and psychosocial (MSPS) consultations with target groups
 • Supervise the work of social workers and Community Health workers
 • Coordinate with the MH team towards quality implementation of MHPS activities in the project
 •  
 • RESPONSIBILITIES AND TASKS

 

 1.  
 • Coordination with medical team: MH awareness to improve detection of mental health symptoms and signs, discussion of difficult cases, referrals etc
 • Provide individual and/or group psychological counselling for population at risk (adults and children): support coping process of the population and mobilize their inner resources for processing traumatic experiences and finding new life perspective
 • Visit beneficiaries at home in order to assess needs and follow up evolution when required.
 • Refer patients to other health professionals whenever necessary
 • Provide ongoing monitoring of beneficiaries’ status and maintain clinical files accurately
 • Provide psycho-education or other psychosocial activities to the community, when required
 • Assist and train Psychosocial Community Workers, counsellors and other staff members and resourceful people from the community
 • Collect statistical and monitoring data about sessions and counselling activities on weekly basis
 • Make regular reports of work to the supervisor.
 • Participate in weekly staff meetings and regular supervision sessions
 • Maintain at all times a respectful attitude towards population, patients, colleagues and other 
 • Professionals and staff
 • REQUIREMENTSEducation:       University degree in psychology, with clinical psychology stream a benefit   empathy, respect, sensitivity, patience)

 

 1. Skills:             Proven communication and social skills (attentive listening, open attitude,
 2. Experience:      Experience in clinical diagnosis and psychological counselling
 3. Languages:     Fluency in Thai and Malay, English an added advantage
 4.                         Preference will be given to licenced clinical psychologists
 5.  
   • Established organisational and team work skills
   • Initiative, flexibility, creativity and analysis capacity
   • Adjustment to changes capacity           
   • Essential computer literacy (word, excel, internet)
   • Essential knowledge of different therapeutic techniques
   • Interest in helping vulnerable people
   • Experience in developing capacity and awareness in mental health

 

Other:                  Dynamic, creative, flexible

                        Willingness and available to travel

 

 

 

HOW TO APPLY

To apply, all applicants should please send their CV and cover motivation letter under the reference “PSYCHOLOGIST” to dwbt.recruitment@gmail.com

Before the 31st December 2017.

Replies will only be sent to short-listed candidates.

 

รับสมัครนักจิตวิทยา

คุณสมบัติเฉพาะของงานนี้คือจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถรักษาความลับของผู้ป่วย บุคคล และโปรแกรม

ความเป็นมาของโครงการ

องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนประเทศไทย (Doctors without Bordersหรือ DWBT) เป็น บริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินงานด้านการเข้าถึงสุขภาพจิตในประเทศไทย โดยที่องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนทำหน้าที่เป็นกลางและมีลักษณะเฉพาะคือด้านการแพทย์โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางศาสนา การเมืองหรือด้านสิทธิมนุษยชน

          องค์กรแพทย์ไร้พรมแดน มีโครงการเพื่อให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตขั้นพื้นฐาน มีบริการกายภาพบำบัด และระบบการส่งต่อ ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี โดยลักษณะการทำงานเพื่อเสริมสร้างระบบสุขภาพจิตที่มีอยู่และเพื่อสร้างความสามารถของคนในพื้นที่ผ่านการฝึกอบรมและให้บริการด้านสุขภาพจิต โดยมุ่งเน้นที่ผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง

 

           องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนเป็นองค์กรนอกภาครัฐ ไม่ใช่องค์กรแพทย์ด้านศาสนาและเป็นองค์กรที่ไม่เลือกปฏิบัติตามศาสนา เชื้อชาติ ไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือเพศสภาพ

 1. ขอบเขตของงาน สถานที่: จังหวัดในภาคใต้ ระยะเวลาสัญญา: ระยะยาวกับระยะเวลาการทดลองงาน 3 เดือน 1.1 ลำดับแผนการทำงาน

 • ทำงานภายใต้ผู้ประสานงานโครงการ
 • ทำงานภายใต้การดูแลของหัวหน้าที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต

    

1.2. หน้าที่รับผิดชอบหลัก

 • ตำแหน่งนี้ทำหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษา (และนักสังคมสงเคราะห์) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างโครงการกับสมาชิกในชุมชนและผู้รับบริการ

 1.3 วัตถุประสงค์หลัก / ความรับผิดชอบของงาน:

 • ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • ดูแลงานของนักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน
 • ประสานงานกับทีมงานสุขภาพจิตเพื่อนำไปปฏิบัติในโครงการ MHPS ที่มีคุณภาพ

 2. ความรับผิดชอบและภารกิจที่ได้รับ

 • การประสานงานกับทีมแพทย์: การตระหนักให้ความสำคัญในด้านสุขภาพจิตเพื่อตรวจหาอาการและปัญหาทางสุขภาพจิต อภิปรายกรณีที่ยากลำบาก การส่งต่อ ฯลฯ
 • ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยารายบุคคลหรือแบบกลุ่มในกลุ่มที่มีความเสี่ยง (ผู้ใหญ่และเด็ก) เพื่อสนับสนุนกระบวนการเผชิญปัญหาของประชากรและระดมทรัพยากรภายในเพื่อรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพจิตและร่วมหาวิธีทางใหม่ๆ
 • เยี่ยมผู้รับบริการที่บ้านเพื่อประเมินความต้องการและติดตามอาการเมื่อจำเป็น
 • แนะนำผู้ป่วยไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่น ๆ เมื่อจำเป็น
 • ให้การติดตามอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานะของผู้รับผลประโยชน์และดูแลรักษาเอกสารทางคลินิกอย่างถูกต้อง
 • จัดให้มีกิจกรรมด้านจิตวิทยาการศึกษาหรือจิตสังคมอื่น ๆ แก่ชุมชนเมื่อจำเป็น
 • ช่วยและฝึกอบรมบุคลากรชุมชนด้านจิตสังคมชุมชนให้แก่ผู้รับบริการ พนักงาน และผู้ที่มีให้ความสนใจชุมชน
 • เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมและกิจกรรมการให้คำปรึกษารายสัปดาห์
 • จัดทำรายงานผลงานประจำกับหัวหน้างาน
 • มีส่วนร่วมในการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสัปดาห์และการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
 • ดำรงไว้ซึ่งทัศนคติที่ดีต่อผู้คน ผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงานและผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ด้านอื่นๆ

 3. คุณสมบัติผู้สมัคร 

การศึกษา: ปริญญาตรีเอกจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิค

ภาษา:     สามารถใช้ภาษาไทยและภาษามลายูได้ดี ใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ประสบการณ์:

 • มีประสบการณ์การตั้งข้อวินิจฉัยและให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา

ทักษะ:    

  • สามารถสื่อสารที่ได้ดีและมีทักษะทางสังคม (เช่น มีทักษะการฟังที่ดี มีทัศนคติที่ดี เอาใจเขามาใส่ใจเรา การให้เกียรติ มีความอดทน)
  • มีทักษะการทำงานองค์กรและทักษะการทำงานเป็นทีม
 • มีความสามารถในการปรับตัวได้ดี

 

 • มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Word, Excel, Internet)
 • มีความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับเทคนิคการบำบัดการรักษาที่แตกต่างกัน
 • มีความสนใจในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้อ่อนแอ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพและความตระหนักในสุขภาพจิต

  อื่น ๆ : กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับตัวง่าย พร้อมที่จะเดินทาง  วิธีการสมัครผู้สมัครสามารถส่ง Curriculum Vitae หรือ CV (ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป) และจดหมายปะหน้าใบสมัครเข้าโดยระบุชื่อว่า "Psychologist" ไปที่ dwbt.recruitment@gmail.comก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560การตอบกลับจะถูกส่งไปยังผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก

Contact : 0892185762

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org