Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

Psychologist (Based in Pattani)

Back

Organization : Doctors Without Borders Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 1 Dec 2017
View : 2899

Deadline : 31 / December / 2017

Psychologist

For this job the person is obliged to respect the confidentiality of the information about beneficiaries, personnel and the programme.

BACKGROUND OF THE PROJECT

 

Doctors without Borders Thailand (DWBT) is a Thai company working to increase access to mental health in Thailand. DWBT is neutral, impartial and is solely medical in nature with no religious, political or human rights objectives.

 

DWBT is starting a project to primarily provide mental health services for victims of violence, including basic mental health and physiotherapy services and an appropriate system of referral where needed.  The project is expected to be based in Pattani. DWBT will work to strengthen the existing mental health system and to build local capacity through trainings and the provision of mental health services primarily focusing on women and children affected by the conflict.

 

DWBT is a non-political, non-religious medical organisation and does not discriminate based on religion, race, political affiliation or sex.

 

1. TERMS OF REFERENCES

 

Location: Southern Provinces

Contract period:   Long term with 3 month probation period   

           

 

    1.  

 

 

  1.  

 

  1. Skills:             Proven communication and social skills (attentive listening, open attitude,
  2. Experience:      Experience in clinical diagnosis and psychological counselling
  3. Languages:     Fluency in Thai and Malay, English an added advantage
  4.                         Preference will be given to licenced clinical psychologists
  5.  

 

Other:                  Dynamic, creative, flexible

                        Willingness and available to travel

 

 

 

HOW TO APPLY

To apply, all applicants should please send their CV and cover motivation letter under the reference “PSYCHOLOGIST” to dwbt.recruitment@gmail.com

Before the 31st December 2017.

Replies will only be sent to short-listed candidates.

 

รับสมัครนักจิตวิทยา

คุณสมบัติเฉพาะของงานนี้คือจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถรักษาความลับของผู้ป่วย บุคคล และโปรแกรม

ความเป็นมาของโครงการ

องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนประเทศไทย (Doctors without Bordersหรือ DWBT) เป็น บริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินงานด้านการเข้าถึงสุขภาพจิตในประเทศไทย โดยที่องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนทำหน้าที่เป็นกลางและมีลักษณะเฉพาะคือด้านการแพทย์โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางศาสนา การเมืองหรือด้านสิทธิมนุษยชน

          องค์กรแพทย์ไร้พรมแดน มีโครงการเพื่อให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตขั้นพื้นฐาน มีบริการกายภาพบำบัด และระบบการส่งต่อ ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี โดยลักษณะการทำงานเพื่อเสริมสร้างระบบสุขภาพจิตที่มีอยู่และเพื่อสร้างความสามารถของคนในพื้นที่ผ่านการฝึกอบรมและให้บริการด้านสุขภาพจิต โดยมุ่งเน้นที่ผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง

 

           องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนเป็นองค์กรนอกภาครัฐ ไม่ใช่องค์กรแพทย์ด้านศาสนาและเป็นองค์กรที่ไม่เลือกปฏิบัติตามศาสนา เชื้อชาติ ไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือเพศสภาพ

 1. ขอบเขตของงาน สถานที่: จังหวัดในภาคใต้ ระยะเวลาสัญญา: ระยะยาวกับระยะเวลาการทดลองงาน 3 เดือน 1.1 ลำดับแผนการทำงาน

    

1.2. หน้าที่รับผิดชอบหลัก

 1.3 วัตถุประสงค์หลัก / ความรับผิดชอบของงาน:

 2. ความรับผิดชอบและภารกิจที่ได้รับ

 3. คุณสมบัติผู้สมัคร 

การศึกษา: ปริญญาตรีเอกจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิค

ภาษา:     สามารถใช้ภาษาไทยและภาษามลายูได้ดี ใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ประสบการณ์:

ทักษะ:    

 

  อื่น ๆ : กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับตัวง่าย พร้อมที่จะเดินทาง  วิธีการสมัครผู้สมัครสามารถส่ง Curriculum Vitae หรือ CV (ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป) และจดหมายปะหน้าใบสมัครเข้าโดยระบุชื่อว่า "Psychologist" ไปที่ dwbt.recruitment@gmail.comก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560การตอบกลับจะถูกส่งไปยังผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก

Contact : 0892185762