Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

นักวิชาการ

Back

Organization : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 1 Dec 2017
View : 2760

Deadline : 1 / January / 2018

“หากคุณฝันที่จะทำงานเพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการทำงาน พร้อมการเปลี่ยนแปลง

และสร้างงานที่มีคุณค่าต่อสังคม”   

 

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

          สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) องค์กรที่ศึกษาและพัฒนาศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อสร้างเสริมให้คนไทยได้พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้  นำการจัดการความรู้ไปใช้ในชีวิต เกิดการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร และพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กัน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546

รับสมัครเพื่อนร่วมงานตำแหน่ง “นักวิชาการ”  โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ระบบสุขภาพอำเภอ และการจัดการระบบข้อมูลในพื้นที่ ด้วยการจัดการความรู้ยุคใหม่ (KM 3.0) 

ลักษณะงาน

  1. ประสานงานวิชาการ ได้แก่ ประสานงานเพื่อจัดประชุมหรือกระบวนการพัฒนาต่างๆ, สื่อสาร ทำความเข้าใจกับนักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย
  2. จัดทำงานวิชาการ และสนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างทีมทำงานโครงการ นักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย
  3. จัดทำสัญญาให้ทุน สัญญาจ้าง และข้อตกลงของโครงการ รวมทั้ง ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของสัญญา พร้อมทั้ง จัดทำรายงานวิเคราะห์ สรุปและให้ความเห็น
  4. ร่วมมือกับทีมทำงานในการสื่อสารและเผยแพร่กิจกรรม ผลการดำเนินงาน และองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการแก่สาธารณะ รวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ผ่านช่องทาง ICT

 

คุณสมบัติที่ต้องการ

  1. การศึกษาระดับปริญญาโท (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเกี่ยวข้อง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  2. เปิดใจ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่จากการทำงาน และเรียนรู้ร่วมกันในทีมงาน
  3. สามารถทำงานร่วมกับคนอื่น เชื่อมโยงและสนับสนุนการทำงานฝ่ายต่างๆ ในองค์กรได้
  4. พร้อมรับการฝึกเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากร KM
  5. ยืดหยุ่น สามารถปรับบทบาทตนเอง เพื่อผลักดันงานบรรลุผลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น
  6. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว ในวันธรรมดา และ/หรือเสาร์ อาทิตย์

ค่าตอบแทน    ตามการตกลง

วิธีการสมัคร : ส่งจดหมายสมัคร ประวัติและเอกสารสำคัญต่างๆ พร้อมรูปถ่าย มาที่                                   e-mail :  kanlayanee@thainhf.org  หรือ คุณกัลยาณี ศรีตะพันธ์ มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม เลขที่ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Contact :