Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว รับสมัครงาน

Back

Organization : มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว ประเทศไทย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 Nov 2017
View : 2570

Deadline : 31 / December / 2017

 1. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน   จำนวน  1  ตำแหน่ง  ประจำเชียงราย

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 25 – 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตีรี สาขา การบัญชี
 3. 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงิน บัญชีอย่างน้อย 1-2  ปี
 4. 4. มีความรู้บัญชีพื้นฐานและระบบภาษีอากร
 5. 5. สามารถใช้โปรแกรม MS Office  และ Excel ได้ดี
 6. มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
 7. สามารถเก็บรักษาความลับได้อย่างดีเยี่ยม
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 9. มีความอดทน รอบคอบ รวมถึงมีความละเอียดอ่อนในวัฒนธรรมอื่นๆ
 10. มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
 11. สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดการทำงาน

 1. ตรวจเช็คเอกสารการเงินของสำนักงานใหญ่และของทุกโครงการ
 2. จัดทำรายงานภาษี ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด. 53 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพกร
 3. ดำเนินการตรวจทานเอกสารการเบิกจ่ายของสำนักงาน
 4. ทำการกระทบยอดเงินคงเหลือ
 5. บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมบัญชี
 6. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และจัดเก็บเอกสารการเงินและบัญชี
 7. ดูแลระบบทรัพย์สินขององค์กรและคีย์ข้อมูลลงในทะเบียนทรัพย์สิน

 

 1. เจ้าหน้าที่รายกรณีเด็ก จำนวน 3 คน ประจำเชียงใหม่

คุณสมบัติ

 1. จบปริญญาตรี สาขาการให้คำปรึกษา หรือจิตวิทยา
 2. มีประสบการณ์ล่าสุดกับสุขภาพของสตรี และสุขภาพทางเพศ
 3.  มีความสามารถในด้านไอที
 4.  ทำงานด้วยกันเป็นทีม
 5. มีการจัดเวลา และการบริหารที่ดี

มีความยืดหยุ่น อดทน คิดริเริ่มสร้างสรรค์ รอบคอบ รวมถึงมีความละเอียดอ่อนในวัฒนธรรมอื่นๆ

รายละเอียดการทำงาน

 1. ออกพื้นที่พบปะกับเด็กอย่างสม่ำเสมอ (ตามที่สมควร) เพื่อสร้างความแน่ใจว่าเด็กแต่ละคนได้รับการให้คำปรึกษา ‘ตามที่สมควรได้รับ’
 2. จดบันทึกข้อมูลเด็กแต่ละคนอย่างแม่นยำ และเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับตัวเด็ก
 3. ทำงานตามขอบเขตนโยบายการทำงานของมูลนิธิเดสทีนี่ เรสคิว
 4. ทำงานตามตารางนัดหมายที่สร้างให้เด็กเข้าพบ ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม
 5. ต้องมั่นใจว่าการเข้าพบรายบุคคล หรือกลุ่ม จะถูกเก็บรักษาให้เป็นความลับตามนโนบายของมูลนิธิ
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องให้คำปรึกษามีลักษณะที่เหมาะสม ปลอดภัย และบรรยายเป็นเองให้แก่เด็ก
 7. จดบันทึกแผนการ และข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในประวัติเด็ก (ลงคอมพิวเตอร์ และกระดาษ) ในการเยียวยารายกลุ่ม เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออนาคต
 8. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รายกรณีของเด็กอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้ทบทวนความก้าวหน้าของเด็ก รวมถึงการรับและให้ข้อมูลของเด็ก และการปรับเปลี่ยนวิธีการให้คำปรึกษา ตามที่จำเป็น
 9. พูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการให้คำปรึกษาแก่ทีมที่มาเยี่ยมเยียน โดยพยายามสนับสนุนให้เด็กได้รับการช่วยเหลือตามที่จำเป็น
 10. เสนองบประมาณสำหรับอุปการณ์ต่างๆที่จำเป็น เพื่อใช้ในโปรแกรมการให้คำปรึกษา โดยเขียนเสนอผ่านแบบฟอร์มเสนองบประมาณจาก Aftercare
 11. จดบันทึกรายรับรายจ่ายของแต่ละเดือน และเก็บใบเสร็จที่ได้จากจากค่าใช้จ่าย (จากสถานที่ที่สามารถรับรองได้)
 12. ส่งรายงานประจำเดือนเจ้าหน้าที่เดสที่นี่ เรศคิว ในทุกๆปลายเดือน

 

**หมายเหตุ: ทุกตำแหน่งงานหากเป็นคริสเตียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ**

 

ผู้สนใจ สมัครโดยตรงที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เดสทินี่ คาแฟ่  ชั้น 2  

เลขที่ 436-437 ถนนสุขสถิตย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หรือส่งประวัติการสมัครงานมาทางอีเมล์ hrthailand@destinyrescue.org 
เบอร์โทรติดต่อ 081-0296440  ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์

เวลา 9.00 น. – 11.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

 

Contact : hrthailand@destinyrescue.org , 098-7540945