Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

Back

Organization : โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 22 Nov 2017
View : 2640

Deadline : 29 / December / 2017

 

INTEGRATED TRIBAL DEVELOPMENT PROGRAM

โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา

 

ตำแหน่ง: ครูใหญ่ 

เงินเดือน 25,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์) + ประกันสังคม + เงินสะสม + ประกันชีวิต

โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว ห้องเรียนสาขาหม่าโอโจ บริหารงานโดย โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (Integrated Tribal Development Program: ITDP) โรงเรียนตั้งอยู่หมู่บ้านหม่าโอโจ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย   

จ.เชียงใหม่ นักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา/ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
 2. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. อายุ 30 ปีขึ้นไป
 4. สามารถทำงานที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้

 

ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่ธุรการ

เงินเดือน 15,000 + ประกันสังคม + เงินสะสม + ประกันชีวิต

สถานที่ปฏิบัติงาน:          โรงเรียนหม่าโอโจ                                                                                                    

 (โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว ห้องเรียนสาขาหม่าโอโจ)

                                    201 หมู่ 11 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50330

บทบาทหน้าที่

 1. ศึกษาระเบียบงานสารบรรณและปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 2. จัดระบบงานข้อมูล งานเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
 3. รับผิดชอบงานจัดพิมพ์ข้อมูลเอกสารตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรภายใต้ดุลพินิจและข้อพิจารณาของหัวหน้าสถานศึกษา
 4. จัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม ประสานบุคลากร บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม ประกอบรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
 5. ร่วมกับฝ่ายทะเบียนโรงเรียนทำบันทึกประวัติ ข้อมูลนักเรียน ครอบครัว สุขภาพ ให้เป็นปัจจุบัน
 6. ลงบันทึกประจำวัน จำนวนนักเรียน ครูและบุคลากร เป็นปัจจุบัน และเก็บบันทึกเป็นรายงานประกอบการปฏิบัติงานประจำเดือน ตลอดปีการศึกษา
 7. บันทึกสถิติ ติดตามการมาปฏิบัติงาน การลา มาสาย และขาด ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 8. จัดทำข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ร่วมกับฝ่ายแผนและนโยบายโรงเรียน
 9. เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนองค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 10. ดำเนินการเรื่องงานประกันอุบัติเหตุของนักเรียน ครูและบุคลากร
 11. ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติการเรียนการสอนและจัดระบบการเบิกจ่าย
 12. จัดระบบการใช้งานยานพาหนะของสถานศึกษา การดูแลรักษา ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
 13. เบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
 14. จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตรงต่อเจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าสถานศึกษา / ผู้อำนวยการ / ครูใหญ่
 15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสถานศึกษาเห็นเหมาะสม

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 2. มีประสบการณ์ในงานพัฒนาเด็กและชุมชน ในบริบทของโรงเรียน / สถานศึกษา (และ/หรืองานผู้ประกาศศาสนา) อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 3. รักเด็ก มนุษยสัมพันธ์ดี จิตใจดี
 4. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความอดทนสูง
 5. มีความสามารถใช้ภาษาไทยได้ในระดับดี (และหากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 6. เป็นผู้สามารถจับประเด็น บันทึก สรุป และพิมพ์งานได้อย่างดี ถูกต้อง ชัดเจนและคล่องแคล่ว
 7. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้ดีทั้ง Word, Excel, PowerPoint
 8. มีทักษะในการจัดการและใส่ใจในรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
 9. เป็นชาวชนเผ่าหรือเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีมในบริบทของพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

เงินเดือน 10,000-14,000 บาท + ประกันสังคม + เงินสะสม + ประกันชีวิต

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับ ปวส / ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตร,สาขาพืชผัก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย หรือหญิง มีประสบการณ์ด้านส่งเสริมการเกษตรหรือการเรียนการสอนการเกษตรอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 3. เป็นชาวไทยภูเขา (พูดภาษากะเหรี่ยงได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีใจสู้งาน สามารถเดินทางไกล และไปทำงานอยู่หมู่บ้านบนดอยได้ไม่น้อยกว่า 20 วัน/เดือน
 5. สามารถขับรถจักรยานยนต์ไปหมู่บ้านต่างๆบนดอยเองได้
 6. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Word, Excel และ Internet ได้
 7. สอนวิชาเกษตร วางแผนงาน และปลูกพืชผักสวนครัว ได้

 

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

 1. เป็นผู้วางแผนงานการเรียนการสอนวิชาเกษตร,การฝึกปฏิบัตินักเรียน และการประเมินรายงานบัญชีการเงินโครงการฯหรือกิจกรรมปลูกพืชผักในโรงเรียน โดยใช้ความรู้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Word, Excel ได้
 2. เป็นครูวิทยากรสอนวิชาการเกษตรในโรงเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทั้งวิชาการและปฏิบัติกับนักเรียนกินนอนประจำโรงเรียนสาขาบ้านหม่าโอโจ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ได้
 3. เป็นผู้วางแผนงานพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและจัดทำโครงการส่งเสริมการเกษตรในชุมชน,พร้อมจัดฝึกอบรมปฏิบัติการเกษตร และเป็นผู้มีความสามารถวิเคราะห์ประเมินรายงานบัญชีการเงินโครงการฯ โดยใช้ความรู้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Word, Excel และ Internet ได้
 4. เป็นผู้ประสานงานกับครูโรงเรียนทำกิจกรรมการเกษตรโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในชุมชนได้
 5. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันเมื่อเจ้าหน้าที่เกษตรที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ (ทดแทนกัน)

۰ ต้องจัดเตรียมพื้นที่แปลงพืชพักส่วนครัวและแปลงพืชทดลองอื่นๆตามความเหมาะสม

۰ ต้องดูแลรดน้ำ,ใส่ปุ๋ย-ยา,พวนดินและกำจัดวัชพืชสม่ำเสมอประจำทุกวันราชการ

۰ ปรับปรุงพื้นที่,แปลงพืชผักส่วนครัว,ซ่อมแซมที่เก็บวัสดุภัณฑ์การเกษตรภายในศูนย์การเกษตร

 1. สำหรับหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ

 

ตำแหน่ง: ช่างประจำโครงการ

เงินเดือน 15,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์) + ประกันสังคม + ประกันชีวิต

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับ ปวช, ปวส ขึ้นไป
 2. มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานปูน, งานไม้, ไฟฟ้า
 3. มีประสบการณ์ด้านงานช่างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 4. พ้นการเกณฑ์ทหาร
 5. ไม่ดื่มสุรา หรือสิ่งเสพติด
 6. สามารถเดินทางไปทำงานในถิ่นทุรกันดารได้ พื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

สำนักงานโครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (ITDP)

เลขที่ 69/2 หมู่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

หรือส่งอีเมล์ขอรับใบสมัครและแผนที่โครงการฯ ได้ที่ Email: itdp@itdpinternational.org

**ส่งใบสมัครภายในวันที่  29 ธันวาคม 2560

**ทางโครงการฯ จะติดต่อให้มาสัมภาษณ์งานในภายหลังค่ะ

 

Contact :