Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัครผู้ร่วมงาน

Back

Organization : มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 21 Nov 2017
View : 3301

Deadline : 21 / December / 2017

ร่วมงานกับเรา | มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED (Foundation for Environmental Education and for Sustainable Development) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายแห่งในประเทศไทย และดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่ง ต่อไปนี้

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมศึกษา

พื้นที่ทำงาน : ประจำศูนย์ศึกษาธรรมชาติที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

 • ปฏิบัติการตามแผนจัดทำหลักสูตรธรรมชาติศึกษา (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
 • สำรวจพื้นที่และร่วมวางแผนในการจัดทำและพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
 • ร่วมกันวางแผนงานให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา แก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย
 • ดำเนินงานในการส่งเสริมโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาและพัฒนาเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบปริญญาตรีด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เกษตร วนศาสตร์ สังคมศึกษา การศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำหลักสูตรการศึกษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ค่ายเยาวชน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานในเขตพื้นที่ ทุกจังหวัด
 • ชอบทำงานด้านวิชาการและด้านการให้บริการ
 • ขับรถได้มีใบขับขี่

 

รายได้และสวัสดิการ : ตามกฎหมายและระเบียบการที่มูลนิธิฯ กำหนด

 

ผู้สนใจ

 • ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติส่วนตัว
 • หลักฐานการศึกษา
 • รูปถ่าย 1 รูป
 • เงินเดือนที่ต้องการ
 • ผลงานเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมา (หากมี)

สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายสมัครงานระบุตำแหน่ง ดังกล่าวข้างต้น ไปที่ :

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)

2549/54 อาคารพหลโยธิน พาร์ค เพลส ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02 942 7687 โทรสาร : 02 942 7697 ต่อ 18

หรืออีกช่องทาง

E-mail: hr@feedthailand.org

 

 

Contact :