Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัครงาน ด่วน !!! ( 7 ตำแหน่ง )

Back

Organization : มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 17 Nov 2017
View : 3487

Deadline : 5 / January / 2018

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อสาธารณกุศลส่งเสริมงานด้านมนุษยธรรมและพัฒนาสังคม

ให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก สตรีและคนชราที่ยากไร้ มุ่งเน้นพันธกิจด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ การบำบัดฟื้นฟู ขณะนี้เรากำลังขยายพันธกิจ จึงมองหาบุคคลที่สนใจทำงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส งานด้านพัฒนาสังคม งานประกาศข่าวประเสริฐ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกับเรา.

 

 1. Operations director 1 position

Job Purpose

The Operations Director is responsible for the successful leadership and operations of the organization according to the strategic direction set by the Executive Director & Board of Directors.

Primary Duties and Responsibilities

Leadership

Operational planning and management

Program planning and management

 

Financial planning and management

Community relations/advocacy

Qualifications

Experience & Education

Knowledge, skills and abilities

 2. ตำแหน่งผู้จัดการ

- ประจำสาขาเชียงใหม่จำนวน 1 อัตรา

- ประจำสาขาเพชรบูรณ์จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

คุณสมบัติ:

 

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 1. ปฏิบัติหน้าที่ดูแล อบรมการปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันของเด็กให้เหมาะสมเพื่อให้เด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย
 2. ส่งเสริมและให้การสนับสนุนทักษะของเด็กในทุกด้าน
 3. สังเกตและบันทึกการเจริญเติบโต พฤติกรรมและพัฒนาการด้านต่างๆ โดยการบันทึกอย่างสม่ำเสมอ
 4. สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเด็กและครอบครัวเพื่อให้เกิดผลดีต่อการแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็ก
 5. สอบถามและติดตามผลการเรียนของเด็กเป็นระยะๆ จากโรงเรียนและครูประจำชั้น
 6. ปฏิบัติหน้าที่เสมือนพ่อแม่ของเด็ก
 7. พาเด็กไปพบแพทย์ กรณีเกิดการเจ็บป่วย
 8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 - 40 ปี มีสัญชาติไทย
 2. นับถือศาสนาคริสต์ ที่ผ่านการรับศีลบัพติศมาแล้ว
 3. จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ขึ้นไป
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี เป็นที่ยอมรับของชุมชนและคริสตจักร
 5. มีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องสิทธิมนุษยชน ศาสนา และเคารพความหลากหลายทางเชื้อชาติ
 6. มีใจรักเด็ก ใจเย็น อุทิศตน และมีความพร้อมในการทำกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน
 7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้
 8. มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office
 9. มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. ตรงต่อเวลา และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
 11. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต และไม่เคยต้องคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและคดีอาญามาก่อน
 12. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีทั้งการพูด การอ่าน การเขียน หากมีทักษะภาษาอังกฤษด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 13. สามารถพักอยู่ประจำกับเด็กได้
 14. สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

 

 4. เจ้าหน้าที่การตลาดจำนวน 1 อัตรา (ประจำสาขาเชียงใหม่)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน
 2. ดูแลและจัดการงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางที่มูลนิธิฯ กำลังดำเนินการอยู่ เช่น Website, Facebook เป็นต้น
 3. ดำเนินงานด้านการระดมทุนผ่านช่องทางทุกรูปแบบ ภายในประเทศ
 4. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 1. เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไปในสาขาการตลาด การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชน การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
 4. เป็นบุคคลที่มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานในพื้นที่ชนบทและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ และภาษาได้เป็นอย่างดี
 5. ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้(เป็นครั้งคราว)
 7. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

** หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ งานระดมทุน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ จะพิจารณาพิเศษ

 

 5. ครูสอนศาสนา จำนวน 1 อัตรา (ประจำสาขาเพชรบูรณ์)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 1. ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของศาสนาจารย์หรือครูสอนศาสนา
 2. ให้คำปรึกษาการดำเนินชีวิตแก่สมาชิกของคริสตจักร
 3. เตรียมสมาชิกให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าในกิจกรรมด้านต่างๆของคริสตจักร
 4. ติดตามและเยี่ยมเยียนสมาชิกในคริสตจักร
 5. ประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ

คุณสมบัติ :

1.เพศชาย อายุ 30 – 40 ปี  

2.นับถือศาสนาคริสต์ ที่ผ่านการรับศีลบัพติศมาแล้ว

2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันพระคริสต์ธรรม

3.มีภาระใจกับชนเผ่าม้งและมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาม้งได้

4.มีประสบการณ์ในการทำงานอภิบาลและเทศนาอย่างน้อย 2 ปี

5.มีความซื่อสัตย์และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า

6.สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ และภาษาได้

7.มีทักษะการเป็นผู้นำและทักษะในการสื่อสาร พูดคุย

8.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้

9.มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

10.สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ และใบอนุญาตขับขี่

 

 6. แม่บ้านจำนวน 1 อัตรา (ประจำสาขาเพชรบูรณ์)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 1. ดูแลและทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน
 2. ดูแลและทำความสะอาด บ้านพักอาสาสมัคร ให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องนอนให้อาสาสมัครที่มาพัก
 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 1. เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 2. จบการศึกษาขั้นต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต และไม่เคยต้องคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและคดีอาญามาก่อน
 4. มีความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์

 

7. แม่ครัวจำนวน 1 อัตรา (ประจำสาขาเพชรบูรณ์)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 1. กำหนดเมนูอาหารและจัดเตรียมวัตถุดิบ สำหรับประกอบอาหารให้เด็กที่พักในมูลนิธิฯ
 2. จัดเตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหารให้กับอาสาสมัคร (ในกรณีที่มีทีมอาสา)
 3. ดูแลเครื่องใช้ อุปกรณ์ในห้องครัวให้พร้อมใช้งานเสมอและรักษาความสะอาดของห้องครัวอย่างสม่ำเสมอ
 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ :

 1. เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 2. จบการศึกษาขั้นต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 3. มีความสามารถในการวางแผนการทำอาหาร การจัดทำตารางอาหาร รวมไปถึงการจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับประกอบ อาหาร
 4. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต และไม่เคยต้องคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและคดีอาญามาก่อน
 5. มีความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์

** หากมีความรู้ด้านโภชนาการอาหารสำหรับเด็กจะพิจารณาพิเศษ

 

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 1. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานอย่างละเอียด รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการและระบุชื่อ – สกุล สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลอ้างอิงจำนวน 2 คน
 2. เอกสารประกอบการสมัครงาน (สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา สำเนาใบอนุญาตขับขี่ หนังสือรับรองการทำงาน(ถ้ามี) วุฒิบัตรการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ(ถ้ามี)
 3. จดหมายรับรองจากคริสตจักร (กรณีเป็นคริสเตียน)
 4. ผลการตรวจสุขภาพ (โรคติดต่อ ) กรณีสมัครในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงานมาทาง มา 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. E-mail : thapanee@radion-international.org
 2. ทางไปรษณีย์ : ที่อยู่สำนักงานใหญ่ มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล 171 หมู่ 5 ต. ป่าแดด อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50100

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 053-448630 , 063-6255173 เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 17:30 น.

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Contact : thapanee@radion-international.org