สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ธุรการ 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ  Always Reading Caravan Association (ARC)

 

สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ Always Reading Caravan Association (ARC) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรไม่ขึ้นตรงกับรัฐบาลและ ไม่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน สำหรับเด็กและผู้ใหญ่รวมไปถึงคนพิการที่อยู่ในเขตชนบท ของประเทศไทย

ภารกิจของสมาคม

1.เพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน

2.เพื่อส่งเสริมโอกาสในการอ่านที่เท่าเทียมกัน จากคนหลากหลายภูมิหลัง

3.เพื่อลดช่องว่างระหว่างเด็กพิการและไม่พิการ โดยกระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กัน

ในขณะนี้สมาคมคาราวานหนอนหนังสือได้มีโครงการ ดังต่อไปนี้ คือ

ห้องสมุดรังไหม : ห้องสมุดชุมชนก่อตั้งขึ้นที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการยืมหนังสือ, ดีวีดี และให้บริการ WIFI โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ได้เลือกอ่าน 
ห้องสมุดเคลื่อนที่ : กิจกรรมเคลื่อนที่โดยใช้รถกระบะ และรถห้องสมุดเคลื่อนที่ บรรทุกหนังสือไปให้ผู้ใช้บริการตามหมู่บ้าน และโรงเรียนต่าง ๆ ภายใน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

จุดบริการหนังสือ : จัดหนังสือประเภทต่างๆไปวางไว้ตามจุดบริการในที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล ธนาคาร คิวรถ เทศบาล ภายใน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 ศูนย์การเรียนรู้ สำหรับเด็กชาติพันธุ์ : เพื่อให้เด็กชาติพันธุ์ ได้มีความรู้พื้นฐานเทียบเท่ากับเด็กพื้นราบ ก่อนเข้าประถม เพื่อลดความไม่เท่าเทียมและลดปัญหาพัฒนาการช้า มี 2 แห่ง คือ

 1.ศูนย์การเรียนรู้บ้านพระอาทิตย์ สำหรับเด็กชาติพันธุ์อาข่า ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยทราย ม.8 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จังหวีดเชียงราย

2.ศูนย์การเรียนรู้ บ้านอมยิ้ม สำหรับเด็กชาติพันธุ์ลีซู ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่แวนน้อย ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ปัจจุบันนี้ สมาคมมีความประสงค์รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

 

บทบาทหน้าที่

เจ้าหน้าที่ธุรการ มีบทบาทหลัก 2 ด้านในองค์กร คือ มี

 1. ช่วยเหลืองานของผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 2. กำกับดูแลศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กชาติพันธ์

ขณะนี้ สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ Always Reading Caravan Association จะเปลี่ยนลักษณะระบบองค์กรจากสมาคมเป็นมูลนิธิ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ administrative officer มีหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไข โครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม และทำการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนของมูลนิธิภายใต้การกำกับของผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

: งานธุรการ

ช่วยสนับสนุนงานผู้อำนวยการฝ่ายบริหารในการจัดการองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร การจดบันทึกการประชุมภายใน และช่วยจัดการเรื่องการเดินทางของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

: การเงิน

 • บันทึกรายงานทางการเงิน (การลงบัญชีรายวัน และรายงานการชำระเงินคืน)
 • ประสานงานกับบุคลากรภายนอก เช่น นักบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี

: ทรัพยากรบุคคล 

จัดการงานเอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการเจ้าหน้าที่ เช่น ประกันสังคม เตรียมเอกสารเพื่อจัดทำวีซ่า และใบอนุญาติการทำงานสำหรับอาสาสมัคร

: การกำกับดูแลศูนย์เด็ก

เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียนทุกเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าและค้นหาปัญหาและความท้าทายในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับศูนย์ เช่น สื่อการเรียนการสอน โครงการอาหารกลางวัน อาหารว่าง เป็นต้น

 

รายละเอียด

 1. มีความใส่ใจในรายละเอียดของงาน
 2. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี
 3. มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 4. มีความคิดริเริ่มและมีทัศนะคติในการทำงานที่กระตือรือร้น
 5. สามารถรักษาความลับขององค์กรได้
 6. มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
 7. มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้

 

คุณสมบัติ

 • มีความสนใจและมีทักษะที่ดีในงานธุรการ
 • มีประสบการณ์ หรือ ความสนใจในงานออกพื้นที่ (ต้องเยี่ยมศูนย์บนดอยเป็นประจำ)
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้ อย่างดี
 • มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นพื้นฐาน (จะพิจารณเป็นพิเศษ)
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

บริเวณที่จะดำเนินงานโครงการ : บ้านแม่กอย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ประเภทงาน: งานประจำ

อัตราเงินเดือน: 8,000-10,000 บาท

สวัสดิการ : ประกันสังคม

ผู้สนใจกรุณาส่ง ประวัติ มาที่ apply@alwaysreadingcaravan.org หรือติดต่อ ห้องสมุดรังไหม 053-475529

Contact : apply@alwaysreadingcaravan.org ,053475529

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org