Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ธุรการ 1 ตำแหน่ง

Back

Organization : Always Reading Caravan Association
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 17 Nov 2017
View : 2050

Deadline : 31 / December / 2017

ประกาศรับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ  Always Reading Caravan Association (ARC)

 

สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ Always Reading Caravan Association (ARC) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรไม่ขึ้นตรงกับรัฐบาลและ ไม่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน สำหรับเด็กและผู้ใหญ่รวมไปถึงคนพิการที่อยู่ในเขตชนบท ของประเทศไทย

ภารกิจของสมาคม

1.เพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน

2.เพื่อส่งเสริมโอกาสในการอ่านที่เท่าเทียมกัน จากคนหลากหลายภูมิหลัง

3.เพื่อลดช่องว่างระหว่างเด็กพิการและไม่พิการ โดยกระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กัน

ในขณะนี้สมาคมคาราวานหนอนหนังสือได้มีโครงการ ดังต่อไปนี้ คือ

ห้องสมุดรังไหม : ห้องสมุดชุมชนก่อตั้งขึ้นที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการยืมหนังสือ, ดีวีดี และให้บริการ WIFI โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ได้เลือกอ่าน 
ห้องสมุดเคลื่อนที่ : กิจกรรมเคลื่อนที่โดยใช้รถกระบะ และรถห้องสมุดเคลื่อนที่ บรรทุกหนังสือไปให้ผู้ใช้บริการตามหมู่บ้าน และโรงเรียนต่าง ๆ ภายใน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

จุดบริการหนังสือ : จัดหนังสือประเภทต่างๆไปวางไว้ตามจุดบริการในที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล ธนาคาร คิวรถ เทศบาล ภายใน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 ศูนย์การเรียนรู้ สำหรับเด็กชาติพันธุ์ : เพื่อให้เด็กชาติพันธุ์ ได้มีความรู้พื้นฐานเทียบเท่ากับเด็กพื้นราบ ก่อนเข้าประถม เพื่อลดความไม่เท่าเทียมและลดปัญหาพัฒนาการช้า มี 2 แห่ง คือ

 1.ศูนย์การเรียนรู้บ้านพระอาทิตย์ สำหรับเด็กชาติพันธุ์อาข่า ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยทราย ม.8 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จังหวีดเชียงราย

2.ศูนย์การเรียนรู้ บ้านอมยิ้ม สำหรับเด็กชาติพันธุ์ลีซู ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่แวนน้อย ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ปัจจุบันนี้ สมาคมมีความประสงค์รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

 

บทบาทหน้าที่

เจ้าหน้าที่ธุรการ มีบทบาทหลัก 2 ด้านในองค์กร คือ มี

  1. ช่วยเหลืองานของผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
  2. กำกับดูแลศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กชาติพันธ์

ขณะนี้ สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ Always Reading Caravan Association จะเปลี่ยนลักษณะระบบองค์กรจากสมาคมเป็นมูลนิธิ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ administrative officer มีหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไข โครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม และทำการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนของมูลนิธิภายใต้การกำกับของผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

: งานธุรการ

ช่วยสนับสนุนงานผู้อำนวยการฝ่ายบริหารในการจัดการองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร การจดบันทึกการประชุมภายใน และช่วยจัดการเรื่องการเดินทางของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

: การเงิน

: ทรัพยากรบุคคล 

จัดการงานเอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการเจ้าหน้าที่ เช่น ประกันสังคม เตรียมเอกสารเพื่อจัดทำวีซ่า และใบอนุญาติการทำงานสำหรับอาสาสมัคร

: การกำกับดูแลศูนย์เด็ก

เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียนทุกเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าและค้นหาปัญหาและความท้าทายในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับศูนย์ เช่น สื่อการเรียนการสอน โครงการอาหารกลางวัน อาหารว่าง เป็นต้น

 

รายละเอียด

  1. มีความใส่ใจในรายละเอียดของงาน
  2. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี
  3. มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
  4. มีความคิดริเริ่มและมีทัศนะคติในการทำงานที่กระตือรือร้น
  5. สามารถรักษาความลับขององค์กรได้
  6. มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
  7. มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้

 

คุณสมบัติ

บริเวณที่จะดำเนินงานโครงการ : บ้านแม่กอย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ประเภทงาน: งานประจำ

อัตราเงินเดือน: 8,000-10,000 บาท

สวัสดิการ : ประกันสังคม

ผู้สนใจกรุณาส่ง ประวัติ มาที่ apply@alwaysreadingcaravan.org หรือติดต่อ ห้องสมุดรังไหม 053-475529

Contact : apply@alwaysreadingcaravan.org ,053475529