Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

Teacher / ECD specialist – CHIANG MAI

Back

Organization : ฺมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 13 Nov 2017
View : 1956

Deadline : 30 / November / 2017

 

EMPLOYMENT OFFER  –Teacher / ECD specialist – CHIANG MAI

Baan Dek Foundation (previously known as Kids Home Foundation) is a non-profit, non-political and non-religious, organization based in Chiang Mai that supports over 1000 children in need and their families living in construction sites and slums. Through specifically tailored educational programs and flexible individual support, Baan Dek protects endangered children, allows families to becoming self-sustainable and gives opportunities for a better future.

Responsibilities of the advertised positions:

                                                                               
Baan Dek Foundation is currently looking for a professional and dedicated local Social and Educational Coordinator (Teacher / ECD specialist / Care taker) who is committed to helping vulnerable children and migrant communities living on construction areas. The Administrative Assistant will work under direct supervision of the General Manager and the Assistant Manager in Chiang Mai.

 

Role and responsibilities include - but are not restricted to:

 

Below is the profile of suitable candidates:

Nationality: any (Baan Dek Foundation is not able to issue work permit / documents for the position)

Age: preferably graduates with experience in the field
Training: preferably a Bachelor's degree in relevant field (Teacher, ECD, Child care-related, kid psychology, Education, Social Work)

Former experience with children and knowledge in ECD, non-formal education or cake-taking are considerable assets.

 

Language skills: excellent Thai speaking and writing skills.

Communication skills in English/Burmese/Shan/Tha-Yai /Khmer are considerable asset.


Other skills/interests: committed to social work/child welfare, dedication for non-profit work, excellent communication and interpersonal skills, teamwork ability, flexibility on working hours, tolerance & human values, highly motivated, positive and enthusiastic, ability to work proactively and independently.

 

Working hours: Full time - Monday to Friday (full-time position) + occasionally on weekend + evenings

 

Salary: Starting 11.000 THB, depends on experience and qualifications. Complementary advantages provided (food, transportation & phone allowance, etc.)

 

 

 

Starting date: asap within one month, one year contact

 

Applications (CV/cover letter/references) to be sent by email to: Werapong Peansupap, Assistant Manager (werapong@baandekfoundation.org) by 30th November 2017. Only short-listed candidates will be contacted for interview in English. The Baan Dek Foundation is an equal opportunity employer and the successful candidate will be selected based on merit and in line with the local needs. The successful applicant will be expected to comply with Baan Dek Foundation's Child Protection Policy. The selected candidate will be requested a copy of his/her criminal records.

 

Only selected applicants will be contacted. More details on Baan Dek Foundation’s projects on www.baandekfoundation.org

 

 


 

“ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน (Teacher / ECD specialist/ Care taker)

ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน Social and Educational Coordinator (Teacher / ECD specialist/ Care taker)”

(June 2017) (Chiang Mai)

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก(Kids Home Development Network Foundation) (Baan Dek Foundation (previously known as Kids Home Foundation))เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เป็นกลาง ไม่ข้องเกี่ยวกับความเชื่อด้านการเมืองและศาสนา ให้ความช่วยเหลือและอนุเคราะห์เด็กด้อยโอกาสและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างและสลัมประมาณ 1000 คน ในจังเหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนด้านด้านการศึกษา การให้ความช่วยเหลือรายบุคคล การปกป้องคุ้มครองเด็กและสนับสนุนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาเด็กเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและให้โอกาสได้มีอนาคตที่ดีกว่าเดิม

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กกำลังมองหาเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน  (ครูในชุมชน / ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัย / ผู้ดูแลเด็ก)ที่มุ่งมั่นทำงานในการช่วยให้เด็กด้อยโอกาสรวมทั้งเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนแรงงานต่างด้าว ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน จะทำงานภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการของมูลนิธิในจังหวัดเชียงใหม่

เริ่มทำงาน / เงื่อนไข: เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ / พนักงานประจำสัญญาจ้างรายปี

สถานที่ปฏิบัติการ: อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ข้างเคียง

บทบาทและความรับผิดชอบ

 

 ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติดังนี้:

สัญชาติ:ไม่จำกัด  (หากไม่ใช่สัญชาติไทย มูลนิธิจะไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารการเข้าเมือง อาทิ passport, visa, workpermit / documents for the position) 

อายุ:    ไม่จำกัด

การศึกษา:ไม่จำกัด แต่หากมีการศึกษาในปริญญาตรี (การศึกษา ปฐมวัย,จิตวิทยาเด็ก สังคมสเคราะห์ ฯลฯ) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์:มีประสบการณ์หรือความรู้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็กปฐมวัย การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ(NFE)  (ทำงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก ,เนอสเซอรี่, โรงเรียน,การดูแลเด็กปฐมวัย มูลนิธิที่ทำงานพัฒนาชุมชน ฯลฯ) 

ทักษะการพูดและทักษะการเขียน ภาษาไทย ดีมาก

ทักษะในการสื่อสารอื่นๆ: ชนเผ่า / พม่า / ไทยใหญ่ / เขมรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะอื่น :ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการไปปรับใช้กับเด็กและครอบครัว  ที่มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อเด็กและสังคม เข้าใจการทำงานกับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร  ทักษะการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีม ยืดหยุ่น อดทน คำนึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ กระตือรือร้นในการทำงานกับเด็ก มีพลังในการทำงาน มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ มีมนุษยธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก

เวลาการทำงานจันทร์-ศุกร์  (8.30 - 19.00 น. ตารางเวลายืดหยุ่น) (อาจมีการทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์)

ค่าตอบแทน เงินเดือน:(สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และคุณสมบัติ) + สวัสดีการอื่นๆ (ค่าอาหาร, การเดินทาง,โทรศัพท์ ฯลฯ)

เริ่มทำงาน / เงื่อนไข: เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ / พนักงานประจำสัญญาจ้างรายปี 

กรุณาส่งประวัติของคุณ  Resume/CV จดหมายสมัครงาน /จดหมายแนะนำและบุคคลอ้างอิง  หรือ หากมีคำถามเพิ่มเติม ในการสมัครงาน ทำโดยผ่านการติดต่อทาง Email เท่านั้นโดย ส่งอีเมล์มาที่ werapong@baandekfoundation.org ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวนหนึ่งจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ(ยืดหยุนสำหรับตำแหน่งนี้)  มูลนิธิฯมีนโยบายการให้โอกาสเท่าเทียมและผู้สมัครได้รับการคัดเลือกจะพิจรณาจาก ประสบการณ์และประวัติการทำงานในอดีต ความสำเร็จ ทัศนคติที่สอดคล้องกับมูลนิธิและ เหมาะสมกับกับความต้องการของท้องถิ่น

**ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นจะได้รับการติดต่อกลับ

ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองเด็กของมูลนิธิฯ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับทางมูลนิธิ(ดูรายละเอียดโครงการต่างๆของมูลนิธิฯเพิ่มเติม ได้ที่ www.baandekfoundation.org)

Contact : werapong@baandekfoundation.org

 

Contact : werapong@baandekfoundation.org