สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ/ผู้ประสานงานโครงการ (1ตำแหน่ง)

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์ในการทำงานเพื่อผู้สูงอายุและร่วมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ 

มูลนิธิฯ ประสงค์รับบุคคลเพื่อร่วมเป็นทีมงานกับของมูลนิธิฯ ในตำแหน่งและคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ/ผู้ประสานงานโครงการ (1ตำแหน่ง)  

โดยสามารถเดินทางไปทำงานและค้างคืนในพื้นที่ของโครงการในบางจังหวัด ทั้งในภาคเหนือและกรุงเทพมหานคร

เงินเดือน: 16,000 บาท

 

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอนามัยชุมชน สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพกายจิตสังคมแก่บุคคลทั่วไป
 • มีทักษะการสื่อสารในการพูดและเขียนภาษาไทยในระดับดี และ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel, Microsoft Word และการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานผู้บริหาร
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานพัฒนาชุมชนสังคม การทำงานอย่างมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและการทำงานจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • มีประสบการณ์ทำงานในชุมชน ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

บทบาทและความรับผิดชอบ :

 • ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ดำเนินการทุกระดับ
 • การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ (ลูกค้า และ ผู้สูงอายุยากไร้ในชุมชน) ทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เขตเมืองเชียงใหม่ (ช.อ.บ) ในการวางแผนและแนวทางการดูแล จนกระทั่งการควบคุมการดูแลตามแนวทางที่กำหนด และการติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาทีมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบที่ปรึกษาและ supervisor ตัดสินใจในการแบ่งงานประจำวันแก่ทีม
 • บันทึก รวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลทางการดูแล
 • ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการมูลนิธิฯ

  

วิธีสมัคร

 

ส่งเอกสารสมัครงานมาที่ info@fopdev.com และ narathip@fopdev.or.th

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปจนถึงจนถึงวันที่  25พฤศจิกายน 60 ดังรายการต่อไปนี้

 1. CV/Resume
 2. สำเนาทรานสคริปต์
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. จดหมายสมัครงาน

Contact : info@fopdev.com, narathip@fopdev.or.th

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org