Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ/ผู้ประสานงานโครงการ (1ตำแหน่ง)

Back

Organization : มูลนิธิพัฒนางานผู้สุงอายุ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 9 Nov 2017
View : 2739

Deadline : 25 / November / 2017

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์ในการทำงานเพื่อผู้สูงอายุและร่วมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ 

มูลนิธิฯ ประสงค์รับบุคคลเพื่อร่วมเป็นทีมงานกับของมูลนิธิฯ ในตำแหน่งและคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ/ผู้ประสานงานโครงการ (1ตำแหน่ง)  

โดยสามารถเดินทางไปทำงานและค้างคืนในพื้นที่ของโครงการในบางจังหวัด ทั้งในภาคเหนือและกรุงเทพมหานคร

เงินเดือน: 16,000 บาท

 

คุณสมบัติ:

บทบาทและความรับผิดชอบ :

  

วิธีสมัคร

 

ส่งเอกสารสมัครงานมาที่ info@fopdev.com และ narathip@fopdev.or.th

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปจนถึงจนถึงวันที่  25พฤศจิกายน 60 ดังรายการต่อไปนี้

  1. CV/Resume
  2. สำเนาทรานสคริปต์
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. จดหมายสมัครงาน

Contact : info@fopdev.com, narathip@fopdev.or.th