สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

JOB TITLE: Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

DEPARTMENT: Office of Strategy and Planning

 

TEAM PURPOSE: วางแผน วิเคราะห์ และจัดทำโครงการศึกษาวิจัย หรือโครงการพิเศษต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนควบคุม ติดตาม และประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน เพื่อให้โครงการบรรลุได้ตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

 • ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนจัดทำโครงการศึกษาวิจัย ตลอดจนโครงการพิเศษต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุได้ตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้
 • พิจารณา วิเคราะห์ ริเริ่ม และนำเสนอโครงการศึกษาวิจัยในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องตามแผนการดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์ และเป้าหมายขององค์กร
 • ค้นคว้า ศึกษา รวบรวมข้อมูล และสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการทำงาน
 • บริหาร ติดต่อ และประสานงานกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย และมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 • บริหารโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยที่เพิ่งริเริ่ม ตลอดจนดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กําหนดไว้
 • วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุง กฏระเบียบ หลักเกณฑ์ และกระบวนการทำงาน เพื่อให้โครงการศึกษาวิจัยบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน:

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา : นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 – 5 ปี ด้านการบริหารงานโครงการ การวางแผนกลยุทธ์องค์กร หรือ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
 • มีทักษะการบริหารงานอย่างเป็นระบบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

HOW TO APPLY

Interested applicants are required to send in the following documents to hr@tijthailand.org

 • Cover letter
 • CV including two professional referees

Please indicate in the Subject Title: Application_ Project Coordinator-OSP

Or should you need any further information, please contact us via e-mail or phone at 02 118 9400

Or visit our website at http://www.tijthailand.org/main/th/footer/14

Closing Date: 19 November 2017

 

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org