สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

Senior Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยและนโยบายอาวุโส)

JOB TITLE: Senior Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยและนโยบายอาวุโส)

DEPARTMENT: Office of External Relations and Policy Coordination

 

TEAM PURPOSE: ประสานและสนับสนุนงานโครงการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และนโยบายด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐาน การส่งเสริมความรู้ การพัฒนาสถิติอาชญากรรมและสถิติกระบวนการยุติธรรม ให้โครงการที่ได้รับมอบหมายบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ ตามที่กำหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

 • สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • พัฒนาเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัย การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล การบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลการศึกษา
 • ประสานงานและสนับสนุนโครงการความร่วมทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ ติดตามความเคลื่อนไหวและทำความเข้าใจนโยบายด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐาน การส่งเสริมความรู้ การพัฒนาสถิติอาชญากรรมและสถิติกระบวนการยุติธรรม
 • มีส่วนร่วมในการริเริ่มและนำเสนอโครงการความร่วมมือและโครงการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานในกระบวนการยุติธรรม
  ที่สอดคล้องเหมาะสมและกับนโยบายของสถาบัน 
 • ติดต่อ ประสานงาน เตรียมการและอำนวยความสะดวก การจัดประชุมและกิจกรรมทางวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ
  ให้เป็นไปอย่างราบรื่น
 • ประสานและติดตามความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่มีการดำเนินงานร่วมกันทั้งในและนอกสถาบัน

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน:

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ใน สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานกฎหมาย งานในกระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนางานทางด้านงานกฎหมาย
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในระดับดี
 • มีทักษะ/หรือ/สามารถเรียนรู้โปรแกรมคำนวนทางสถิติ เช่น SPSS LISREL

HOW TO APPLY

Interested applicants are required to send in the following documents to hr@tijthailand.org

 • Cover letter
 • Resume

Please indicate in the Subject Title: Application_ Senior Project Coordinator-Stats

Or should you need any further information, please contact us via e-mail or phone at 02 118 9400

Or visit our website at http://www.tijthailand.org/main/th/footer/14

Closing Date: 19 November 2017

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org