สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ

มูลนิธิมั่นพัฒนาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษา รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) มาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยมี “สถาบันมั่นพัฒนา” เป็นกลไกขับเคลื่อนงานของมูลนิธิให้บรรลุผล

 มูลนิธิมั่นพัฒนาเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมงานในตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ โครงการพิเศษ

ลักษณะงาน

  • ประสานงานกับภาคีเครือข่ายอนาคตไทยทั้งโดยตรง และผ่านการเขียนอีเมล์ จดหมายข่าว ไลน์กรุ๊ป
  • บริหารจัดการงานเอกสารต่างๆ และการขับเคลื่อนเครือข่ายอนาคตไทย
  • จัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเครือข่ายอนาคตไทย
  • จัดเก็บและดูแลระบบฐานข้อมูลเครือข่ายอนาคตไทย
  • สนับสนุนงานอื่นๆ ในฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุ 25 ปี-30 ปี ผ่านประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานเครือข่าย
  • มีทักษะการใช้ โปรแกรม Microsoft office (word, excel, power point)
  • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน สรุปความ)
  • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกับเครือข่ายที่มีความหลากหลาย

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร 

หากคุณสนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ส่งจดหมายสมัครงาน, ประวัติ (resume)  

และ หลักฐานการที่จำเป็นเพื่อประกอบการสมัคร  มาที่  phetcharat.t@tsdf.or.th

 

มูลนิธิมั่นพัฒนา 

เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300

โทร.02 787 7951  โทรสาร. 02 787 7958

www.tsdf.or.th

www.facebook.com/tsdf.thailand

Contact : phetcharat.t@tsdf.or.th

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org