Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

สวท รับสมัคร ผอ.แผนงานฯ 1 อัตรา

Back

Organization : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (สวท)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 27 Oct 2017
View : 2099

Deadline : 30 / November / 2017

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม  รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักแผนงานและพัฒนาโครงการ จำนวน 1 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้        

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กำกับ ดูแล การพัฒนาแผนงาน / โครงการ และการติดตามประเมินผล จัดทำฐานข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ รวมถึงการจัดทำรายงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. กำกับ ดูแล จัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการ / สวท
 2. กำกับ ดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

รวมถึงการติดตามและประเมินผล

 1. กำกับ ดูแล ระบบฐานข้อมูลของ สวท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ สวท
 2. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการและจัดหาแหล่งทุน
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์
 2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 3. อายุไม่เกิน 50 ปี
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนและประเมินผล ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 5. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี
 6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
 7. ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง-ประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 135 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : info@ppat.or.th  ppat.bkk@gmail.com , Yongyuth26@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.thตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ดาวโหลดใบสมัคร คลิก

Contact : info@ppat.or.th ,ppat.bkk@gmail.com , Yongyuth26@gmail.com