Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Back

Organization : สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ส.พ.ส.)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 26 Oct 2017
View : 2950

Deadline : 26 / November / 2017

รับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ส.พ.ส.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทางด้านสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นปีพ.ศ. 2531 เพื่อทำงานสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและได้ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีอุดมการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้สิ่งแวดล้อมของประเทศและโลกดีขึ้น จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้

 

ตำแหน่ง        

ผู้จัดการศูนย์รวมตะวัน

สถานที่ปฏิบัติงาน   

ศูนย์รวมตะวัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

คุณสมบัติ

หน้าที่รับผิดชอบ

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร          

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

 

 

ตำแหน่ง          

เจ้าหน้าที่เผยแพร่และจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่เผยแพร่และจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม

(ประจำศูนย์รวมตะวัน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

 

 

วิธีการสมัคร

เดินทางมากรอกใบสมัครด้วยตนเอง(รอนัดสัมภาษณ์ภายหลัง)

หรือ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ มาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

45/10  ม.2  ซ.บางเตย 5  ต.บางเตย  อ.สามพราน 
จ.นครปฐม  73210

(รายละเอียดทั้งหมดอยู่ใน www.adeq.or.th)

 

 

วิธีการคัดเลือก

คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร , สอบสัมภาษณ์ และ ทดลองปฏิบัติงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

คุณณภัทร ตั้งคติธรรม (โอ๊ต)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร 02-408-1600   และ   096-239-6156

 

 

ในวันที่ทางเรานัดสัมภาษณ์

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกหน้าพร้อมติดรูปถ่ายสี และแนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ให้ครบถ้วนและนั่งรอเรียกสัมภาษณ์หน้าห้องสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสัมภาษณ์จะเรียงลำดับตามผู้ที่มาถึงและส่งเอกสารครบถ้วนก่อน

 

Contact :