สมาชิกที่โอนเงินประกาศรับสมัครงานหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ทีมงานจะจัดส่งใบเสร็จหลังวันหยุดปีใหม่ครับ

For whom you pay the recruitment fee after 20 December 2017, we will sent you a receipt after New Year's holiday.

NGOs Jobs

Back

รับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ส.พ.ส.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทางด้านสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นปีพ.ศ. 2531 เพื่อทำงานสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและได้ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีอุดมการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้สิ่งแวดล้อมของประเทศและโลกดีขึ้น จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้

 

ตำแหน่ง        

ผู้จัดการศูนย์รวมตะวัน

สถานที่ปฏิบัติงาน   

ศูนย์รวมตะวัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

คุณสมบัติ

 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารทั่วไป
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการพื้นที่
  (อาคาร ระบบสาธารณูปโภค และสวน)
 • สามารถวางโครงร่างงบประมาณในส่วนปฏิบัติการประจำปีและสามารถ
  จัดวางระบบควบคุมค่าใช้จ่าย
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่มโครงการใหม่ๆได้
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีพลังในการเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ
 • ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Computer และโปรแกรมอาทิ เช่น Ms. Word, Ms. Excell
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและชีววิถีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • วางแผน บริหารจัดการงานทุกด้านของศูนย์รวมตะวัน
 • บริหารจัดการดูแลอาคาร ระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ รวมทั้งแหล่งและสื่อเรียนรู้ต่างๆ
  ในศูนย์รวมตะวันให้สามารถรองรับกิจกรรมทุกรูปแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารจัดการงานพัสดุ จัดซื้อ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัด
 • บริหารจัดการด้านกำลังคนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมให้มีการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กำหนดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และโปร่งใส
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • จัดทำรายงานการดำเนินงาน
 • ดำเนินงานด้านความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สินต่างๆ ของศูนย์รวมตะวัน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร          

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
  ** แต่หากจบสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หรือสามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางตามลำพังได้

สวัสดิการ

 • เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ประกันสังคม
 • ประกันกลุ่ม AIA

 

 

ตำแหน่ง          

เจ้าหน้าที่เผยแพร่และจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร (โดยเฉพาะการพูดและนำกิจกรรมต่อสาธารณะ)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีบุคลิกเป็นผู้นำ สามารถปฏิบัติงานตามลำพังได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือปฏิบัติงานในวันหยุดได้
 • อุปนิสัยรักธรรมชาติ ชอบความสงบเรียบง่าย(อยู่ง่ายกินง่าย)

สวัสดิการ

 • เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ประกันสังคม
 • ประกันกลุ่ม AIA

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่เผยแพร่และจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม

(ประจำศูนย์รวมตะวัน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. เป็นต้นไป (สายช่างหรือเกษตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสามารถ หรือชอบทำงานสนามหรืองานพื้นที่ เช่น งานด้านสาธารณูปโภค
  ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ
 • อุปนิสัยรักธรรมชาติ ชอบความสงบเรียบง่าย(อยู่ง่ายกินง่าย)
 • สามารถอยู่ร่วมและทำงานร่วมกับชุมชนในชนบทได้
 • หากไม่ดื่มเหล้าและไม่สูบบุหรี่ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ

 • เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
 • เบี้ยเลี้ยง (กรณีที่ไม่ใช่คนในพื้นที่)
 • ประกันสังคม
 • ประกันกลุ่ม AIA
 • ที่พักอาศัย

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี-การเงิน
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือในวันหยุดได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)

สวัสดิการ

 • เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ประกันสังคม
 • ประกันกลุ่ม AIA

 

 

วิธีการสมัคร

เดินทางมากรอกใบสมัครด้วยตนเอง(รอนัดสัมภาษณ์ภายหลัง)

หรือ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ มาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

45/10  ม.2  ซ.บางเตย 5  ต.บางเตย  อ.สามพราน 
จ.นครปฐม  73210

(รายละเอียดทั้งหมดอยู่ใน www.adeq.or.th)

 

 

วิธีการคัดเลือก

คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร , สอบสัมภาษณ์ และ ทดลองปฏิบัติงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

คุณณภัทร ตั้งคติธรรม (โอ๊ต)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร 02-408-1600   และ   096-239-6156

 

 

ในวันที่ทางเรานัดสัมภาษณ์

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกหน้าพร้อมติดรูปถ่ายสี และแนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ให้ครบถ้วนและนั่งรอเรียกสัมภาษณ์หน้าห้องสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสัมภาษณ์จะเรียงลำดับตามผู้ที่มาถึงและส่งเอกสารครบถ้วนก่อน

 

Contact :

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

Contact us

Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Phone : 02-3144112-3, 02-3183959

Fax : 02-7181850

E-mail : webmaster@thaingo.org

website : www.thaingo.org

ThaiNGO Team

นายอัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ
เบอร์ติดต่อ : 082-178-3849

นายทศพร แกล้วการไร่ : เจ้าหน้าที่เทคนิค
เบอร์ติดต่อ : 080-078-4016

Laksanaphorn Prakobdee : For English
เบอร์ติดต่อ : 063-847-3261

Email : webmaster@thaingo.org