Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

“ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน (Teacher / ECD specialist/ Care taker)

Back

Organization : Baan Dek Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 19 Oct 2017
View : 2478

Deadline : 31 / October / 2017

“ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน (Teacher / ECD specialist/ Care taker)

“ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน Social and Educational Coordinator (Teacher / ECD specialist/ Care taker)” (Chiang Mai)

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก(Kids Home Development Network Foundation) (Baan Dek Foundation (previously known as Kids Home Foundation))เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เป็นกลาง ไม่ข้องเกี่ยวกับความเชื่อด้านการเมืองและศาสนา ให้ความช่วยเหลือและอนุเคราะห์เด็กด้อยโอกาสและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างและสลัมประมาณ 1000 คน ในจังเหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนด้านด้านการศึกษา การให้ความช่วยเหลือรายบุคคล การปกป้องคุ้มครองเด็กและสนับสนุนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาเด็กเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและให้โอกาสได้มีอนาคตที่ดีกว่าเดิม

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กกำลังมองหาเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง “ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน”  (ครูในชุมชน / ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัย / ผู้ดูแลเด็ก)ที่มุ่งมั่นทำงานในการช่วยให้เด็กด้อยโอกาสรวมทั้งเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนแรงงานต่างด้าว ตำแหน่ง “ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน” จะทำงานภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการของมูลนิธิในจังหวัดเชียงใหม่

เริ่มทำงาน / เงื่อนไข: เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ / พนักงานประจำสัญญาจ้างรายปี

สถานที่ปฏิบัติการ: มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ข้างเคียง

บทบาทและความรับผิดชอบ

 

 ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติดังนี้:

สัญชาติ: ไม่จำกัด  (หากไม่ใช่สัญชาติไทย มูลนิธิจะไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารการเข้าเมือง อาทิ passport, visa, work permit / documents for the position) 

อายุ:    ไม่จำกัด

การศึกษา: ไม่จำกัด แต่หากมีการศึกษาในปริญญาตรี (การศึกษา ปฐมวัย,จิตวิทยาเด็ก สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์:มีประสบการณ์หรือความรู้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็กปฐมวัย การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ(NFE)  (ทำงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก ,เนอสเซอรี่, โรงเรียน,การดูแลเด็กปฐมวัย มูลนิธิที่ทำงานพัฒนาชุมชน ฯลฯ) 


ทักษะด้านภาษา: ทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทยที่ดีเยี่ยม

 ทักษะการสื่อสารอื่นๆ:  ภาษาอังกฤษ / ภาษาพม่า /  ชนเผ่า / ไทใหญ่ / เขมร  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะอื่น ๆ :ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการไปปรับใช้กับเด็กและครอบครัว  ที่มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อเด็กและสังคม เข้าใจการทำงานกับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร  ทักษะการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีม ยืดหยุ่น อดทน คำนึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ กระตือรือร้นในการทำงานกับเด็ก มีพลังในการทำงาน มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ มีมนุษยธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก

เวลาการทำงานจันทร์-ศุกร์  (9:00 - 19.00 น. ตารางเวลายืดหยุ่น) (อาจมีการทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์)

ค่าตอบแทน เงินเดือน: เริ่มต้นที่ 11,000 บาท/เดือน (สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และคุณสมบัติ) + สวัสดีการอื่นๆ (ค่าอาหาร, การเดินทาง,โทรศัพท์, ชุดพนักงาน, ประกันสังคม  ฯลฯ)

เริ่มทำงาน / เงื่อนไข: เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ / พนักงานประจำสัญญาจ้างรายปี 

กรุณาส่งประวัติของคุณ  Resume/CV จดหมายสมัครงาน /จดหมายแนะนำและบุคคลอ้างอิง  หรือ หากมีคำถามเพิ่มเติม ในการสมัครงาน ทำโดยผ่านการติดต่อทาง Email เท่านั้น, โดย ส่งอีเมล์มาที่ werapong@baandekfoundation.org ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวนหนึ่งจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ(ยืดหยุนสำหรับตำแหน่งนี้)  มูลนิธิฯมีนโยบายการให้โอกาสเท่าเทียมและผู้สมัครได้รับการคัดเลือกจะพิจารณาจากประสบการณ์และประวัติการทำงานในอดีต ความสำเร็จ ทัศนคติที่สอดคล้องกับมูลนิธิและ เหมาะสมกับกับความต้องการของท้องถิ่น

**ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นจะได้รับการติดต่อกลับ

ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองเด็กของมูลนิธิฯ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับทางมูลนิธิ(ดูรายละเอียดโครงการต่างๆของมูลนิธิฯเพิ่มเติม ได้ที่ www.baandekfoundation.org)

Contact : werapong@baandekfoundation.org

 

Contact : werapong@baandekfoundation.org