Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ 2 อัตรา

Back

Organization : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 19 Oct 2017
View : 2421

Deadline : 30 / November / 2017

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจสำนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้        

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานโครงการ รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฎิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รายงานผลการปฎิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

จัดทำแผนงานกิจกรรม และรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา รวมทั้งปัญหาอุปสรรคเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกับสำนักแผนงาน และพัฒนาโครงการติดตามและประเมินผลโครงการที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  3. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี
  4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
  5. มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน / ติดตาม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  6. ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง-ประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 135 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : info@ppat.or.th  ppat.bkk@gmail.com , Yongyuth26@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

Contact : info@ppat.or.th ,ppat.bkk@gmail.com , Yongyuth26@gmail.com,0-2941-2320 ต่อ 135