Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร 1 ตำแหน่ง

Back

Organization : สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ ARC (Always Reading Caravan Association)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 18 Oct 2017
View : 1845

Deadline : 12 / November / 2017

ประกาศรับสมัครงาน
ผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร

Always Reading Caravan (ARC)

 

สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ Always Reading Caravan Association (ARC) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรไม่ขึ้นตรงกับรัฐบาลและ ไม่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน สำหรับเด็กและผู้ใหญ่รวมไปถึงคนพิการที่อยู่ในเขตชนบท ของประเทศไทย

ภารกิจของสมาคม

1.เพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน

2.เพื่อส่งเสริมโอกาสในการอ่านที่เท่าเทียมกัน จากคนหลากหลายภูมิหลัง

3.เพื่อลดช่องว่างระหว่างเด็กพิการและไม่พิการ โดยกระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กัน

ในขณะนี้สมาคมคาราวานหนอนหนังสือได้มีโครงการ ดังต่อไปนี้ คือ

ห้องสมุดรังไหม : ห้องสมุดชุมชนก่อตั้งขึ้นที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการยืมหนังสือ, ดีวีดี และให้บริการ WIFI โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ได้เลือกอ่าน 
ห้องสมุดเคลื่อนที่ : กิจกรรมเคลื่อนที่โดยใช้รถกระบะ และรถห้องสมุดเคลื่อนที่ บรรทุกหนังสือไปให้ผู้ใช้บริการตามหมู่บ้าน และโรงเรียนต่าง ๆ ภายใน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

จุดบริการหนังสือ : จัดหนังสือประเภทต่างๆไปวางไว้ตามจุดบริการในที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล ธนาคาร คิวรถ เทศบาล ภายใน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 ศูนย์การเรียนรู้ สำหรับเด็กชาติพันธุ์ : เพื่อให้เด็กชาติพันธุ์ ได้มีความรู้พื้นฐานเทียบเท่ากับเด็กพื้นราบ ก่อนเข้าประถม เพื่อลดความไม่เท่าเทียมและลดปัญหาพัฒนาการช้า มี 2 แห่ง คือ

 1.ศูนย์การเรียนรู้บ้านพระอาทิตย์ สำหรับเด็กชาติพันธุ์อาข่า ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยทราย ม.8 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จังหวีดเชียงราย

2.ศูนย์การเรียนรู้ บ้านอมยิ้ม สำหรับเด็กชาติพันธุ์ลีซู ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่แวนน้อย ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

                ขณะนี้ สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ Always Reading Caravan Association กำลังเปิดรับสมัครผู้จัดการฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

บทบาทหน้าที่

ผู้จัดการฝ่ายบริหารจะทำหน้าที่ดูแลภาพรวมขององค์กร ทั้งทางด้านระบบงานและโครงสร้างพื้นฐานของทุกโครงการรวมถึงห้องสมุดรังไหม ศูนย์การเรียนรู้บ้านพระอาทิตย์ และ ศูนย์การเรียนรู้บ้านอมยิ้ม โดยรายงานผลการทำงานให้กับผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการสมาคม หน้าที่หลักคือบริหารจัดการโครงการให้ดำเนินกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งการออกแบบ การพัฒนาระบบการทำงานรวมถึง  การจัดการข้อมูล การดูแลพนักงาน และดูแลด้านงบประมาณของโครงการ นอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกันกับองค์กรภายนอกที่มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ อีกด้วย

ขณะนี้ สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ Always Reading Caravan Association จะเปลี่ยนลักษณะระบบองค์กรจากสมาคมเป็นมูลนิธิ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารมีหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไข โครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม และทำการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนของมูลนิธิด้วย

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ด้านการบริหาร : บริหารจัดการงานในส่วนของออฟฟิตประจำวัน การต่อรองสัญญา ออกแบบและบังคับใช้มาตรฐานการทำงาน และจัดการเอกสาร ข้อมูล โครงสร้างและดูแลระบบข้อมูลขององค์กร
 2. ด้านการสื่อสาร : กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารภายในองค์กรให้มีความราบรื่นมากขึ้น และส่งเสริมองค์กรให้กับผู้มีส่วนร่วมต่างๆ อาทิเช่น สมาชิกในชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม ผู้สนับสนุน รวมถึงกลุ่มเป้าหมายขององค์กร
 3. ด้านทรัพยากรบุคคล : บริหารจัดการอัตรากำลัง โครงสร้างขององค์กร โดยรวมถึงการดูแลพนักงาน การจัดการเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน สุขภาพ ประกันสุขภาพ และการทำงานของพนักงานภายใต้นโยบายขององค์กร
 4. ด้านการเงิน : ดำเนินการบริหารงบประมาณของสมาคม ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้การรับจ่ายเงิน มีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ รวมถึงการเขียนรายงานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวบรวมรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานการเสียภาษี
 5. ด้านการรายงาน : รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้ก่อตั้งและคณะกรรมการของสมาคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการบริหารงานและด้านการเงิน ด้วยการเขียนรายงานแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและการสื่อสารในแบบสนทนาได้

 

รายละเอียด

 1. มีภาวะความเป็นผู้นำ และทักษะในการบริหาร สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจตามสถานการต่างๆ ได้ในองค์กรขนาดเล็ก
 2. มีความคิดริเริ่มและมีทัศนะคติในการทำงานที่กระตือรือร้น
 3. สามารถรักษาความลับขององค์กรได้
 4. สามารถทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
 5. มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
 6. มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนรวมถึงการนำเสนองานได้ในระดับดีเยี่ยม
 7. มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้
 8. สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. ในฐานะผู้นำองค์กร สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ
 10. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้บนความแตกต่างที่หลากหลายและมีความเข้าใจความอ่อนไหวของประเด็นต่างๆ เช่น เพศ เชื้อชาติ ความพิการ เป็นต้น

คุณสมบัติ


บริเวณที่จะดำเนินงานโครงการ : บ้านแม่กอย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ประเภทงาน: งานประจำ

อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท

สวัสดิการ : ประกันสังคม

ผู้สนใจกรุณาส่ง ประวัติ มาที่ apply@alwaysreadingcaravan.org หรือติดต่อ ห้องสมุดรังไหม 053-475529

Contact : apply@alwaysreadingcaravan.org