Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ผู้ประสานงานโครงการ ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน และเขตบางบอน

Back

Organization : มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 12 Oct 2017
View : 2551

Deadline : 31 / December / 2017

ผู้ประสานงานโครงการ พื้นที่ กทม. :  เพื่อดำเนินงานตามแผนงานโครงการในพื้นที่เขตบางขุนเทียน และเขต บางบอน กทม.

Management Line :

รายงานไปยังผู้จัดการโครงการ PR

Specific duties include :

 1. บริหารงานโครงการย่อยฯ ในพื้นที่ กทม. ให้เป็นไปตามแผนงาน และตอบตัวชี้วัดได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. ดำเนินงานกิจกรรมในแผนงาน ประสานงานกับภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระดับจังหวัดและระดับหน่วยบริการในชุมชน
 3. บทบาททั้งเป็นผู้จัดกิจกรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมกับอาสาสมัคร และสนับสนุนให้อาสาสมัครในโครงการได้จัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 4. จัดเตรียมข้อมูล การขับเคลื่อนงานสุขภาพ ในกลุ่มประชากรข้ามชาติจากระดับพื้นที่ เข้าสู่วาระการประชุมในคณะทำงานระดับจังหวัด และเข้าร่วมประชุม ให้ได้ผลลัพธ์เป็นบันทึกรายงานการประชุม
 5. ลงพื้นที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับอาสาสมัครในพื้นที่ (อสส. และอสต.) และหน่วยบริการในชุมชน
 6. ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานในพื้นที่ สนับสนุนแก่ทีมถอดบทเรียน ทีมผู้ประเมินภายในโครงการ ทีมผู้ประเมินภายในจาก สสส. และทีมสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
 7. จัดทำรายงานประจำเดือน เข้าร่วมประชุมไตรมาส และรายงานงวด รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งให้กับผู้รับทุน (PR) ทันท่วงที
 8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications, Skills and Experience Requied :

 1. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคยทำงานหรือร่วมงานกับกลุ่มประชากรข้ามชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ทักษะการสื่อสารที่ดี และการเขียนรายงาน
 5. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โดย เฉพาะ Excel, Word
 6. ปริญญาตรีขั้นต่ำ หรือเทียบเท่า
 7. เพศชาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Contact : thitinun.k@wvthailand.org