Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ผู้จัดการองค์กร

Back

Organization : องค์กรแคร์แมท
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 8 Oct 2017
View : 1975

Deadline : 31 / October / 2017

เกี่ยวกับองค์กร

องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยการรวมตัวของชายรักชายและสาวประเภทสอง เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน คือ กาย ใจ สังคม และเศรษฐกิจ และส่งเสริมความเข้าใจเรื่องเพศวิถี เพื่อลดการตีตรา และการเลือกปฏิบัติ องค์กรแคร์แมท เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำหรับชายรักชาย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศ

ภารกิจ

 1. ส่งเสริมการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
 2. ส่งเสริมการเข้าถึงการป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ในการดำเนินงานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
 4. สร้างกลไกการพัฒนางานด้านเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภาคประชาสังคม

องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่ต้องการรับสมัครผู้จัดการองค์กร ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

ตำแหน่ง  ผู้จัดการองค์กร

คุณสมบัติและคุณลักษณะ

 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ
 2. พัฒนาแผนการดำเนินงานประจำปี ตามโครงการที่องค์กรได้รับการสนับสนุน
 3. พัฒนาโครงการเพื่อขอรับทุนสนุบสนุนการทำงานจากองค์กรผู้ให้ทุน
 4. ดูแลภาพรวมและกำกับการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานขององค์กรแคร์แมทที่กำหนดไว้
 5. ให้คำแนะนำ และสนับสนุนเรื่องการบริหารจัดการโครงการและเทคนิคการทำงานให้แก่สมาชิกภายในองค์กรแคร์แมท
 6. การรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งรายเดือน รายไตรมาส และประจำปี ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อและแหล่งทุนทราบ
 7. วางแผน พัฒนา และบริหารงานด้านงบประมาณและการเงินเงิน เพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืนทางด้านงบประมาณ และถูกต้องตามหลักการบริหารงบประมาณขององค์กร
 8. เป็นผู้แทนองค์กรในการแสวงหาภาคีเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
 9. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาองค์กร โดยการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ปีละ 2 ครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร ปัญหา อุปสรรค รวมถึงหารือถึงข้อเสนอแนะการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน
 10. จัดให้มีการประชุมภายในองค์กร เดือนละ 1 ครั้ง
 11. บริหารจัดการสำนักงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 12. กำกับดูแลงานด้านการบัญชีและการเงิน
 13. พัฒนาและกำกับดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคลตั้งแต่การสรรหา, การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้น
 14. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

           

หากท่านมีความสนใจสมัครงานกรุณาส่งประวัติการทำงานของท่านมาที่

องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่

257/33 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

หรือส่งมาทาง E-Mail : aphiwit2555@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 09-92942696 

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2560

 

Contact :